برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1315 100 1

no news is good news


اگر کسی بی سر و صدا با شد معلوم است خوب کار می کند

واژه no news is good news در جمله های نمونه

1. No news is good news.
[ترجمه ترگمان]خبری از خبره‌ای خوب نیست
[ترجمه گوگل]بی خبری، خوش خبری است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Oh, well, no news is good news, to coin a phrase.
[ترجمه ترگمان]، اوه، خب، خبر خوب خبری نیست برای اینکه یه جمله رو شروع کنیم
[ترجمه گوگل]آه، خب، هیچ خبری خبر خوب نیست، یک حرف می زند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I always say, no news is good news.
[ترجمه نیلوفر] من همیشه میگویم بی خبری خوش خبری است
|
[ترجمه ترگمان]همیشه میگم، خبر خوب خبری نیست
[ترجمه گوگل]من همیشه می گویم، هیچ خبر خبری نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. As we definitely mindful! no news is good news.
[ترجم ...

معنی کلمه no news is good news به انگلیسی

no news is good news
• it's better not to hear anything than to hear bad news

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

MS
بی خبری ، خبر خوبی است ( یک اصطلاح است )
فرزانه
بی خبر، خوش خبری است.
محمد
خبر خوب اینه که خبری نیست

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی no news is good news
کلمه : no news is good news
املای فارسی : نو نیوز ایز گود
اشتباه تایپی : دخ دثصس هس لخخی دثصس
عکس no news is good news : در گوگل

آیا معنی no news is good news مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )