برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1281 100 1

nobility

/noʊˈbɪlɪti/ /nəʊˈbɪlɪti/

معنی: نجابت، علو، اصالت خانوادگی، طبقه نجبا
معانی دیگر: شرف، شرافت، شرافتمندی، بزرگ منشی، بزرگواری، اصالت، خوبی، نیکی، برتری، ارزشمندی، جلال، شکوه، عظمت، اشرافیت، اشرافیون، برجستگی، ناموری، نیک نامی

بررسی کلمه nobility

اسم ( noun )
حالات: nobilities
(1) تعریف: the persons of noble rank or status in a country collectively; aristocracy.
مترادف: aristocracy
مشابه: elite, gentry, oligarchy, patricians, peerage, royalty, upper crust

(2) تعریف: the state or quality of being noble in rank, birth, or character.
مترادف: eminence, loftiness
مشابه: chivalry, gallantry, honor, integrity, magnanimity, majesty, superiority, virtue

واژه nobility در جمله های نمونه

1. the nobility of gold
برتری طلا

2. the nobility of sa'di's prose
خوبی نثر سعدی

3. the nobility of these acts of courage
عظمت این اعمال شجاعت آمیز

4. titles of nobility
عنوان‌های اشرافی

5. a man of true nobility
مردی واقعا بزرگوار

6. a young sprig of nobility
جوانی از نسل اشراف

7. her mother was of nobility and her father was from the middle class
مادرش از اعیان و پدرش از طبقه‌ی متوسط بود.

8. the flowers of european nobility
گل‌های سرسبد اشراف اروپا

9. a street where many of the nobility reside
خیابانی که بسیاری از اشراف در آن زندگی می‌کنند.

10. from all walks of life including the nobility
از همه‌ی طبقات من جمله اشراف

11. The privileged position of the nobility seemed threatened, too, by the growing professionalization of the bureaucracy and the army.
[ترجمه ترگمان]مقام ممتاز نجبا نیز به سبب رشد روزافزون بوروکراسی و ارتش تهدید شده بود
[ترجمه گوگل]موضع ممتاز نجیب زاده به نظر می رسد نیز با فرسایش حرفه ای بوروکراسی و ارتش تهدید ...

مترادف nobility

نجابت (اسم)
honor , decency , chastity , nobility , gentility , gentilesse , gentrice
علو (اسم)
elevation , eminence , magnanimity , prominence , nobility , loftiness , lordliness , majesty
اصالت خانوادگی (اسم)
nobility
طبقه نجبا (اسم)
nobility

معنی کلمه nobility به انگلیسی

nobility
• nobleness; aristocracy
• nobility is the quality of being noble.
• the nobility of a society are all the people who have titles and high social rank.

nobility را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

sanaz
اشراف زادگان
خورشيدوند
شرافتمندانه ،با اصالت نجابت مردی واقعا بزرگوار
،ناموری،نیک نامی
اصالت،خوبی،نیکی،برتری،ارزشمندي
Dear Uncle For us ,dear and honorable is man of true nobility
عمو عزیزم برای ما، عزیز و محترم، مرد برتري ارزشمند است
atgh
نجیب زادگان

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی nobility
کلمه : nobility
املای فارسی : نبیلیتی
اشتباه تایپی : دخذهمهفغ
عکس nobility : در گوگل

آیا معنی nobility مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )