برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1285 100 1

normalization

/ˌnɔːrmələˈzeɪʃn̩/ /ˌnɔːməlaɪˈzeɪʃn̩/

معنی: هنجارسازی
معانی دیگر: عادی شدن

واژه normalization در جمله های نمونه

1. The visIt ' signalled the normalization of relations between the two countries.
[ترجمه ترگمان]The به عادی‌سازی روابط بین دو کشور اشاره کرد
[ترجمه گوگل]این دیدار، عادی سازی روابط بین دو کشور را نشان داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The visit signalled the normalization of relations between the two countries.
[ترجمه ترگمان]این دیدار از عادی‌سازی روابط بین دو کشور خبر داد
[ترجمه گوگل]این دیدار، عادی سازی روابط بین دو کشور را نشان داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. In addition, sustained normalization of uric acid levels does not produce improvement in renal function.
[ترجمه ترگمان]به علاوه، نرمال سازی پایدار سطوح اسید اوره، بهبود عملکرد کلیه را ایجاد نمی‌کند
[ترجمه گوگل]علاوه بر این، نرمال سازی پایدار از سطوح اسید اوریک باعث بهبود عملکرد کلیه نمی شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Although Qian was noncommittal about early normalization of bilateral relations, the meeting itself was unprecedented, and a landmark.
[ترجمه ترگمان ...

مترادف normalization

هنجارسازی (اسم)
normalization

معنی عبارات مرتبط با normalization به فارسی

معنی normalization در دیکشنری تخصصی

normalization
[شیمی] بهنجارش
[برق و الکترونیک] نرمالیزه کردن ، بهنجار سازی
[ریاضیات] نرمال سازی
[پلیمر] نرمال کردن، بهنجار کردن
[شیمی] شرط بهنجارش
[آمار] ثابت نرمالیدن

معنی کلمه normalization به انگلیسی

normalization
• act of making normal; process of establishing normal diplomatic relations between two countries (also normalisation)
normalization of relations
• process of returning relations between countries to a normal state
normalization process
• procedure to bring something back to its regular state of being

normalization را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

شاهین حسینی راد
همپایه سازی
فواد بهشتی
عادی سازی
نرگس
بازگشت به حالت عادی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی normalization
کلمه : normalization
املای فارسی : نرمالیزه
اشتباه تایپی : دخقئشمهظشفهخد
عکس normalization : در گوگل

آیا معنی normalization مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )