برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1279 100 1

not that

واژه not that در جمله های نمونه

1. Fear not that thy life shall come to an end, but rather fear that it shall never have a beginning.
[ترجمه ترگمان]ترس از آن نیست که زندگی تو به پایان برسد، بلکه از آن است که دیگر شروع نخواهد شد
[ترجمه گوگل]ترس ندارم که زندگی تو به پایان برسد، بلکه ترس از اینکه هیچگز آغاز نخواهد کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Forget not that you are a man.
[ترجمه ترگمان] فراموش کن که یه مرد هستی
[ترجمه گوگل]فراموش نکنید که شما یک مرد هستید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Fear not that the life shall come to an end, but rather fear that it shall never have a beginning.
[ترجمه ترگمان]ترس از آن نیست که زندگی به پایان برسد، بلکه از آن بیم دارد که هرگز آغاز نخواهد شد
[ترجمه گوگل]ترس نیست که زندگی به پایان برسد، بلکه ترس از آن است که هرگز آغاز نخواهد کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Well, not that emotional, but I move the heart.
[ترجمه ترگمان]خب، نه اینقدر احساساتی، اما قلب رو تکون میدم
[ترجمه گوگل]خوب، نه این عاطفی، اما قلب را حرکت ...

معنی کلمه not that به انگلیسی

not that
• no
not that i know of
• not that i am aware of, not known to me
it's not that
• that's not it, that is not the intention, that's not the issue; this is not because

not that را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

a.r
although it isn't the case that
used to state that you are not suggesting something
not very
میلاد علی پور
نه اینکه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی not that مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )