برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1271 100 1

nothing new under the sun

معنی کلمه nothing new under the sun به انگلیسی

nothing new under the sun
• nothing new is happening, nothing new is here
there is nothing new under the sun
• whatever was shall be

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

لیلی موسوی
به هر کجا بروی آسمان همین رنگ است

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی nothing new under the sun مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )