برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1321 100 1

nourishment

/ˈnɜːrɪʃmənt/ /ˈnʌrɪʃmənt/

معنی: قوت، غذا، تغذیه، خوراک، پرورش
معانی دیگر: خوراک رسانی، پروردگری، خورانش

بررسی کلمه nourishment

اسم ( noun )
(1) تعریف: that which nourishes; food.
مترادف: aliment, food, nurture, nutriment, nutrition, sustenance
مشابه: alimentation, bread, chow, comestibles, eatables, eats, edibles, feed, fodder, foodstuff, grub, meat, pabulum, provender, provisions, rations, subsistence, swill, viands, victuals

(2) تعریف: the act of nourishing or feeding, or the state of being nourished or fed.
مترادف: alimentation, nutrition, sustenance
مشابه: cultivation, maintenance, subsistence, support

واژه nourishment در جمله های نمونه

1. receive nourishment
تغذیه کردن

2. Breast/Mother's milk is the best nourishment for a baby.
[ترجمه ترگمان]شیر مادر بهترین تغذیه برای یک کودک است
[ترجمه گوگل]شیر / شیر مادر بهترین تغذیه برای یک کودک است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He was unable to take nourishment for several days.
[ترجمه ترگمان]چند روز نمی‌توانست غذا بخورد
[ترجمه گوگل]او قادر به تغذیه برای چند روز نبود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Can plants obtain adequate nourishment from such poor soil?
[ترجمه ترگمان]آیا گیاهان می‌توانند تغذیه کافی از چنین خاکی را به دست آورند؟
[ترجمه گوگل]گیاهان می توانند از چنین خاکی فقیر غذایی مناسب دریافت کنند؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Lack of proper nourishment reduces their power to resist disease.
[ترجمه ترگمان]فقدان تغذیه مناسب توان آن‌ها را برای مقاومت در برابر بیماری کاهش می‌دهد
[ترجمه گوگل]فقدان ت ...

مترادف nourishment

قوت (اسم)
strength , food , accent , emphasis , stress , intensity , bread , nutrition , nourishment , pith , punch , maintenance , vis
غذا (اسم)
chop , food , diet , dish , aliment , meal , chow , alimentation , nutrition , nourishment , nurture , viand , chop-chop , cuisine , provender , nutriment
تغذیه (اسم)
alimentation , nutrition , feeding , nourishment , nourishing , nurture , sustenance , nutriment
خوراک (اسم)
feed , food , tack , dish , nutrition , nourishment , grub , fare , repast , meat , viand , cuisine , nutriment , tucker
پرورش (اسم)
training , nourishment , nurture , fosterage

معنی عبارات مرتبط با nourishment به فارسی

معنی کلمه nourishment به انگلیسی

nourishment
• food; nutrition
• nourishment is the food that people and animals need to grow and remain healthy.

nourishment را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Sana ah
تغذیه
حسن امامی
1 - خوراک - خوردنی
2 - مقوی - تقویت کننده (هر چیزی که باعت شود فکر، احساس و یا ایده ای زودتر رشد کند)
دانش آموز
نمردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی nourishment
کلمه : nourishment
املای فارسی : نوریشمنت
اشتباه تایپی : دخعقهسائثدف
عکس nourishment : در گوگل

آیا معنی nourishment مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )