برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1281 100 1

Occupation

/ˌɑːkjəˈpeɪʃn̩/ /ˌɒkjʊˈpeɪʃn̩/

معنی: سرگرمی، حرفه، اشتغال، اشغال، پیشه، تصرف، شغل
معانی دیگر: تصرف به زور، کار، (جمع) مشغولیات، اشغالی، اشغالگر، سکونت، سکنی، در زیستی، تصدی، فرداری، مربوط به حرفه

بررسی کلمه Occupation

اسم ( noun )
(1) تعریف: a person's normal way of earning a livelihood; profession.
مترادف: business, m�tier, pursuit, vocation
مشابه: avocation, calling, career, employment, job, lifework, line, livelihood, living, metier, profession, trade, work

- Teaching was one of the few occupations open to women at that time.
[ترجمه ...] تدریس کردن یکی از معدود شغل هایی بود که در آن زمان به زنان داده میشد...(تو ترجمه انگلیسی به فارسی گاهی اوقات ترجمه کلمه به کلمه درست درنمیاد مثل اینجا که ترجمه کلمه به کلمه گوگل میتونه منظورو یه جورایی برسونه ولی خیلی درست حسابی نیست:|)
|
[ترجمه محمد م] تدریس یکی از معدود شغل هایی بود که در آن زمان برای زنان قابل حصول بود (یعنی زنان هم می توانستند برای آن شغل تقاضا بدهند ، به زنان داده میشد در ترجمه قبلی گرچه درست است اما مفهوم اصلی جمله را نمی رساند)|
[ترجمه ترگمان] تدریس یکی از معدود occupations بود که در آن زمان به زنان باز می‌شد
[ترجمه گوگل] تدریس یکی از مشاغل کوچکی بود که در آن زمان برای زنان باز بود
[ترجمه شما] ...

واژه Occupation در جمله های نمونه

1. occupation forces
نیروهای اشغالی

2. the german occupation of paris
اشغال پاریس توسط آلمان‌ها

3. use and occupation
انتفاع و تصرف

4. our hierarchy of occupation is based on education and skill
زینه بندی شغل‌های ما برپایه‌ی تحصیلات و مهارت است.

5. writing has been his occupation for many years
سالهاست که حرفه‌ی او نویسندگی است.

6. stamp collecting is a pleasant occupation
گردآوری تمبر پست سرگرمی خوشایندی است.

7. this cave shows evidence of human occupation
این غار دارای نشانه‌هایی از سکونت انسان است.

8. freedom fighters liberated the country from foreign occupation
جنگاوران آزادیخواه کشور را از اشغال اجنبی آزاد کردند.

9. those paltry houses they are building are unfit for occupation
آن خانه‌های پیزری که آنها می‌سازند قابل سکونت نیست.

10. Hip-hop, cowboy wind, and the wind wind wind, occupation, fur, all-match, hippie, ladies fashion, Korean, Japanese, what is it Fashion is the urban special logo, is a city in the vast city of special psychological needs.
[ترجمه ترگمان]Fashion - هاپ، باد گاوچران، و باد بادی، سرگرمی، خز، خز، ل ...

مترادف Occupation

سرگرمی (اسم)
amusement , sport , game , fun , engagement , entertainment , pastime , hobby , recreation , avocation , occupation , trade , metier
حرفه (اسم)
mystery , profession , pursuit , avocation , business , vocation , occupation , trade , metier , carrier
اشتغال (اسم)
office , engagement , occupation , busyness
اشغال (اسم)
inhabitancy , litter , run-off , slag , tenure , occupation , raff , trash , refuse , garbage , junk , busyness , rubbish , scrap , soilage , dump , paltriness , dreg , offal , occupancy , jakes , riffraff , swill
پیشه (اسم)
function , craft , mystery , profession , pursuit , vocation , occupation , trade , calling
تصرف (اسم)
inhabitancy , possession , modification , change , seizing , tenure , occupation , seizure , occupancy
شغل (اسم)
post , office , profession , work , job , situation , position , employ , vocation , occupation , trade , metier

معنی عبارات مرتبط با Occupation به فارسی

حق رای دادن که کسی در نتیجه اجاره داری پیدا می کند
ارتش اشغالی، ارتش اشغالگر، عده اشغالی
حدود کاری

معنی Occupation در دیکشنری تخصصی

occupation
[حقوق] شغل، اشتغال
[ریاضیات] اشغال، تصرف
[نساجی] امراض شغلی

معنی کلمه Occupation به انگلیسی

occupation
• act of forcefully taking possession of an area, seizure; conquest; possession or settlement of land
• profession, vocation; employment; business; work
• your occupation is your job or profession.
• an occupation is also something that you do for pleasure or as part of your daily life.
• the occupation of a country is its invasion and control by a foreign army.
occupation army
• army of conquest, conquering army
occupation authorities
• name used by the palestinians in the west bank and gaza strip to refer to the government of israel
occupation survey
• survey of activities performed by workers
army of occupation
• army which has conquered an area and remains in possession of it
high status occupation
• prestigious profession, occupation held in high regard
lower status occupation
• simple profession, blue-collar work, occupation which is not associated with high honor
military occupation
• military profession

Occupation را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Nahid
شغل و حرفه job
مهدی
مشغولیت ذهن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی occupation
کلمه : occupation
املای فارسی : اککوپتین
اشتباه تایپی : خززعحشفهخد
عکس occupation : در گوگل

آیا معنی Occupation مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )