برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1287 100 1

oculist

/ˈɒkjʊlɪst/ /ˈɒkjʊlɪst/

معنی: چشم پزشک، عینک ساز
معانی دیگر: (قدیمی) رجوع شود به: opathalmologist

بررسی کلمه oculist

اسم ( noun )
(1) تعریف: formerly, an ophthalmologist.

(2) تعریف: formerly, an optometrist.

واژه oculist در جمله های نمونه

1. I wonder if the oculist could fit me in next Friday.
[ترجمه ترگمان]تعجب می‌کنم که اگر چشم اتو در جمعه آینده جای من باشد
[ترجمه گوگل]من تعجب می کنم که آیا اکلئیست می تواند در جمعه آینده جا بماند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Had me take him into Salisbury to the oculist.
[ترجمه ترگمان]اجازه دادم که او را به سال زبری به سوی چشمی ببرد
[ترجمه گوگل]آیا من او را به سالیسبوری به چشم پزشک منتقل کردم؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Something about that visit to the oculist in Salisbury with Marcus, he wrote.
[ترجمه ترگمان]نوشت: چیزی در مورد آن دیدار از چشم oculist در سال زبری با مارکوس، نوشته شده بود
[ترجمه گوگل]او نوشت که چیزی در مورد این دیدار با صاحب نظر در سالسبری با مارکوس
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He had thought about sending her to the oculist and he was much nicer to Gran.
[ترجمه ترگمان]به این فکر افتاده بود که او را به the بفرستند و او با مادربزرگ بسیار بهتر بود
[ترجمه گوگل]او در مورد فرستادن او به چشم پزشک بود ...

مترادف oculist

چشم پزشک (اسم)
oculist , ophthalmologist
عینک ساز (اسم)
oculist , optometrist , optician , spectacle maker

معنی کلمه oculist به انگلیسی

oculist
• eye doctor
• an oculist is an optician; used in american english.

oculist را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Matin
چشم پزشک
متین خدایی
چشم پزشک

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی oculist
کلمه : oculist
املای فارسی : اکولیست
اشتباه تایپی : خزعمهسف
عکس oculist : در گوگل

آیا معنی oculist مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )