برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1285 100 1

okay

/ˌoʊˈkeɪ/ /ˌəʊˈkeɪ/

معنی: تصویب، اجازه، خوب، بسیار خوب، تصویب کردن
معانی دیگر: ok صحیح است، موافقت کردن

بررسی کلمه okay

اسم و ( noun, adjective, adverb, transitive verb, interjection )
• : تعریف: a variant of OK.

واژه okay در جمله های نمونه

1. It's okay to have flaws, which makes you real.
[ترجمه ترگمان]داشتن نقص‌هایی دارد، که شما را واقعی می‌سازد
[ترجمه گوگل]خوب است که دارای نقص باشد، که باعث می شود شما واقعی باشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. It's okay to have flaws, which make you real.
[ترجمه ترگمان]داشتن نقص‌هایی دارد، که شما را واقعی می‌سازد
[ترجمه گوگل]درست است که نقصی داشته باشیم که شما را واقعی می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Okay, okay, have it your way.
[ترجمه ترگمان] باشه، باشه، راه خودت رو داشته باش
[ترجمه گوگل]خوب، خوب، راه خودت رو بگیری
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Would it be okay to smoke?
[ترجمه ترگمان]سیگار کشیدن اشکالی نداره؟
[ترجمه گوگل]آیا دود کردن ممنوع است؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Is it okay if I bring a friend to ...

مترادف okay

تصویب (اسم)
resolution , imprimatur , ratification , approbation , passage , okay , approval , enactment , sanction , okey
اجازه (اسم)
leave , authority , authorization , liberty , okay , permit , permission , fiat , clearance , license , licensure , okey
خوب (صفت)
good , suitable , super , acceptable , pleasant , well , nice , fine , ok , kind , handsome , beautiful , okay , pretty , applicable , fortunate , goodly , pukka , pucka , okey , wally , well-groomed
بسیار خوب (صفت)
super , well , ok , all right , excellent , okay , alright , superb , immense , goody , hunky-dory , okey
تصویب کردن (فعل)
pass , approbate , allow , authorize , approve , okay , ratify , subscribe , homologate , okey

معنی کلمه okay به انگلیسی

okay
• authorization, approval; agreement
• confirm, approve
• alright; well
• fine! alright!
• if you say that something is okay, you mean that it is acceptable; an informal word.
• if you say that someone is okay, you mean that they are safe and well; an informal word.
• you can say okay when you are agreeing to something or checking whether someone else understands or agrees; an informal word.
• you can also use okay to indicate to someone that you want to start talking about something else or doing something else; an informal word.

okay را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

na
قبول
مرجان میری لواسانی
رواداشتن ( as a verb )
باشه؟ ?Let me show you. okay
فهمیدی ؟ ?Smoking is forbidden here! Okay
خیلی خب / خب / بسیار خب / باشه : .Okay ! Stop it please
خوبه! / بسیار خوب .It's okay
خوب بودن ( یا خوب نبودن ) حالِ کسی ... خوبی ؟ / حالت خوبه ؟ ? Are you okay
اشکالی نداره / عیبی نداره / مشکلی نیست .It's okay . let me see
مرتبه ؟ ? Is everything okay

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی okay
کلمه : okay
املای فارسی : اوکی‌
اشتباه تایپی : خنشغ
عکس okay : در گوگل

آیا معنی okay مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )