برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1285 100 1

okey


System.String[]

واژه okey در جمله های نمونه

1. Okey doke. I'll give you a ring.
[ترجمه ترگمان]خیلی خوب به تو حلقه خواهم داد
[ترجمه گوگل]اوکی دکی من یک حلقه خواهم داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Husband: It's okey. To my investigation, all these people eat meals.
[ترجمه ترگمان] این \"okey\" - ه برای تحقیقات من، همه این آدما غذا میخورن
[ترجمه گوگل]شوهر این موضوع است به تحقیقات من، همه این افراد غذا می خورند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Okey. You can pull the trigger now.
[ترجمه ترگمان]خیلی خوب میتونی ماشه رو بکشی
[ترجمه گوگل]اکیپ حالا می توانید ماشه را بکشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Okey, so we stay on our toes in the tower.
[ترجمه ترگمان]خیلی خوب، ما روی پنجه هامون تو برج میمونیم
[ترجمه گوگل]Okey، بنابراین ما در انگشتان پا ما در برج وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

مترادف okey

تصویب (اسم)
resolution , imprimatur , ratification , approbation , passage , okay , approval , enactment , sanction , okey
اجازه (اسم)
leave , authority , authorization , liberty , okay , permit , permission , fiat , clearance , license , licensure , okey
خوب (صفت)
good , suitable , super , acceptable , pleasant , well , nice , fine , ok , kind , handsome , beautiful , okay , pretty , applicable , fortunate , goodly , pukka , pucka , okey , wally , well-groomed
بسیار خوب (صفت)
super , well , ok , all right , excellent , okay , alright , superb , immense , goody , hunky-dory , okey
تصویب کردن (فعل)
pass , approbate , allow , authorize , approve , okay , ratify , subscribe , homologate , okey

معنی کلمه okey به انگلیسی

okey
• okay (confirmation, agreement)
okey dokey
• okeydoke, all right; no problem; o.k. (slang)

okey را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

يار دلواري
Okay warm up but don't delay the celebration You just come early my love
باشه آهسته گرم شدن اما جشن رو به تاخیر نندازیم تو فقط زود بیا عشقم 💋💋💋💋

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی okeyکلمه : okey
املای فارسی : اوکی
اشتباه تایپی : خنثغ
عکس okey : در گوگل

آیا معنی okey مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )