برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1284 100 1

on behalf of


معنی: از طرف
معانی دیگر: به نمایندگی از، به وکالت از، از سوی، درحق

واژه on behalf of در جمله های نمونه

1. I am appealing on behalf of the famine victims .
[ترجمه ترگمان]من از طرف قربانیان قحطی درخواست استیناف می‌کنم
[ترجمه گوگل]من از جانب قربانیان قحطی درخواست می کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He spoke on behalf of the plan.
[ترجمه ترگمان]از طرف نقشه حرف می‌زد
[ترجمه گوگل]او به نمایندگی از برنامه صحبت کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Several religious leaders have interceded with the authorities on behalf of the condemned prisoner.
[ترجمه ترگمان]چندین تن از رهبران مذهبی از طرف زندانی محکوم‌شده از مقامات حمایت کرده‌اند
[ترجمه گوگل]چندین رهبر مذهبی از طرف زندانی محکوم شده با مقامات ادعا کرده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. On behalf of my colleagues and myself I thank you.
[ترجمه ترگمان]از طرف همکاران و خودم، از شما متشکرم
[ترجمه گوگل]از طرف همکارانم و خودم از شما سپاسگزارم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف on behalf of

از طرف (حرف اضافه)
of , for , on behalf of

معنی on behalf of در دیکشنری تخصصی

on behalf of
[حقوق] از جانب، از طرف، وکالتأ
[حقوق] اصالتأ

معنی کلمه on behalf of به انگلیسی

on behalf of
• under the auspices of, in the name of, with the knowledge of

on behalf of را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فیض
به نمایندگی از طرف
حمید پرهام
به نیابت (از)
میلاد علی پور
به نفعِ

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی on behalf of
کلمه : on behalf of
املای فارسی : اون بهلف اوف
اشتباه تایپی : خد ذثاشمب خب
عکس on behalf of : در گوگل

آیا معنی on behalf of مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )