برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1279 100 1

on side

/ˈɑːnˈsaɪd/ /ɒnsaɪd/

درفوتبال در داخل خط، خارج نشده ازخط

واژه on side در جمله های نمونه

1. There's a great Miles Davis track on side two.
[ترجمه ترگمان] \"یه جاده بزرگ\" مایلز دیویس \"دو طرف رو پیدا کرد\"
[ترجمه گوگل]مایلز دیویس بزرگ در سمت دو وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. On side streets drying laundry cascades down from balcony to balcony.
[ترجمه ترگمان]در خیابان‌های فرعی، آبشار از بالکن تا بالکن پایین می‌ریزد
[ترجمه گوگل]در خیابان های خیابان خشک کردن لباس آبشار از بالکن به بالکن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The Club's day-to-day affairs and social events carried on side by side.
[ترجمه ترگمان]امور روزانه و رویداده‌ای اجتماعی که در کنار یکدیگر قرار دارند در کنار یکدیگر قرار دارند
[ترجمه گوگل]امور روزمره باشگاه و رویدادهای اجتماعی کنار یکدیگر قرار گرفته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. In 164 Milton standing on side of the Puritan Revolution, began to participate in religious polemics against the feudal dynasty of the pillars of the state religion.
[ترجمه ترگمان]در سال ۱۶۴ میلتن، که در کنار انقلاب پیرایشگر ای ...

معنی کلمه on side به انگلیسی

put on side
• boast, brag, show off

on side را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد خ1
on somebody side طرف کسی گرفتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی on side
کلمه : on side
املای فارسی : اون ساید
اشتباه تایپی : خد سهیث
عکس on side : در گوگل

آیا معنی on side مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )