برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1267 100 1

on the job training

واژه on the job training در جمله های نمونه

1. Objective. To investigate the effect and sustainability of "on the job training" on the reaction to sudden back loading among employees at a geriatric ward.
[ترجمه ترگمان]هدف برای بررسی تاثیر و پایداری \"آموزش شغلی\" در واکنش به بار کردن ناگهانی در میان کارکنان در یک بخش geriatric
[ترجمه گوگل]هدف، واقعگرایانه برای بررسی تأثیر و پایداری 'آموزش شغلی' بر واکنش به بارگیری ناگهانی بار در میان کارکنان بخش زایمان سالمندان
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Take on positions that offer on the job training or pay for courses related to the business.
[ترجمه ترگمان]شرایطی را در نظر بگیرید که آموزش شغلی را پیشنهاد کرده و یا برای دوره‌های مربوط به کسب‌وکار پول پرداخت کنید
[ترجمه گوگل]نگاهی به موقعیت هایی که در آموزش شغلی ارائه می دهند یا برای دوره های مرتبط با کسب و کار پرداخت می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The company will provide on the job training at China sites and sales training Beijing, Shanghai or Tianjin for 6-12 months.
[ترجمه ترگمان]این شرکت آموزش شغلی در مناطق چین و آموزش فروش پکن، شانگهای یا تیانجین را به مدت ۶ تا ۱۲ ماه ارائه خواهد داد
[ترجمه گوگل]این شرکت در آموزش شغلی در سایت های چین و فروش آموزش پکن، شانگهای یا تیانجین برای 6 تا 12 ماه ارائه می دهد
[ترجمه ش ...

معنی on the job training در دیکشنری تخصصی

معنی کلمه on the job training به انگلیسی

on the job training
• being trained for a position while working in that position

on the job training را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رئیس علی دلواری
آموزش ضمن خدمت - آموزش ضمن کار
Abdul Hai Fauzaan
آموزش کاری، آموزش همزمان با کار، آموزش در محل کار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی on the job training مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )