برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
on - the - same - page

on the same page

on the same page را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

هادی سلیمی
اتفاق نظر، همرأیی، نظر مشابه، عقیده یکسان
هادی سلیمی
اتفاق نظر داشتن، هم عقیده بودن، عین هم بودن
گلی
you are thinking in a similar way
It means you have a similar opinion about someone or something

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی on the same page مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )