برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1328 100 1

onlooker

/ˈɒnˌlʊkər/ /ˈɒnlʊkə/

معنی: ناظر، تماشاچی، تماشاگر
معانی دیگر: رهگذری که چیزی را تماشا می کند یا شاهد می شود، نظاره کننده، مراقب

بررسی کلمه onlooker

اسم ( noun )
• : تعریف: someone who watches; observer; spectator.
مترادف: looker-on, observer, spectator
مشابه: bystander, eyewitness, witness

واژه onlooker در جمله های نمونه

1. The concept of county supervisor as onlooker is presented throughout the proposed charter.
[ترجمه ترگمان]مفهوم ناظر بخش به عنوان تماشاچی در سراسر منشور پیشنهادی ارائه شده‌است
[ترجمه گوگل]مفهوم سرپرست شهرستان به عنوان بیننده در سراسر منشور پیشنهادی ارائه شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. One onlooker had to be restrained by police as Mrs Wignall was led away.
[ترجمه ترگمان]یک تماشاچی مجبور شده بود پلیس را مهار کند، همان طور که خانم Wignall را بردند
[ترجمه گوگل]خانم Wignall به جایی رانده شد که یکی از تماشاچیان باید توسط پلیس محاصره شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It was like having a third person, an onlooker, in the room.
[ترجمه ترگمان]مثل این بود که شخص سومی، تماشاچی، در اتاق باشد
[ترجمه گوگل]مثل اینکه داشتن یک شخص ثالث، تماشاگر، در اتاق بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Onlooker: I haven't got the patience.
[ترجمه ترگمان]حوصله ندارم
[ترجمه گوگل]مشاهده گر من صبر نکردم
[ترجمه شما] ...

مترادف onlooker

ناظر (اسم)
proctor , supervisor , superintendent , warden , bailiff , steward , chamberlain , majordomo , bystander , overseer , viewer , spectator , surveillant , butler , onlooker , looker on , controller , intendant , manciple
تماشاچی (اسم)
bystander , viewer , onlooker , looker on , sideliner
تماشاگر (اسم)
bystander , viewer , spectator , onlooker

معنی کلمه onlooker به انگلیسی

onlooker
• observer; spectator; one who watches from the side
• an onlooker is someone who is watching an event.

onlooker را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

احسان جهروتی
نظاره گر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی onlooker
کلمه : onlooker
املای فارسی : انلوکر
اشتباه تایپی : خدمخخنثق
عکس onlooker : در گوگل

آیا معنی onlooker مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )