برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1324 100 1

only too


بسیار، کاملا

واژه only too در جمله های نمونه

1. Mrs Cartwright said she would be only too delighted to present the prizes.
[ترجمه ترگمان]خانم کارت رایت گفت که خیلی خوشحال می‌شود که جایزه‌ها را حاضر کند
[ترجمه گوگل]خانم کاروت ریت گفت که فقط می تواند جوایز را ارائه دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. They were only too eager to help us.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها بیش از آن مشتاق بودند که به ما کمک کنند
[ترجمه گوگل]آنها فقط مشتاق کمک به ما بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It's only too easy for them to deny responsibility.
[ترجمه ترگمان]این کار برای آن‌ها خیلی آسان است که مسوولیت را انکار کنند
[ترجمه گوگل]برای آنها مسئولیت انکار بسیار آسان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I know only too well that plans can easily go wrong.
[ترجمه ترگمان]من فقط می‌دانم که نقشه به راحتی می‌تواند غلط از آب در بیاید
[ترجمه گوگل]من فقط می دانم که برنامه ها به راحتی می توانند اشتباه کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح ...

only too را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی only too
کلمه : only too
املای فارسی : آنلی تو
اشتباه تایپی : خدمغ فخخ
عکس only too : در گوگل

آیا معنی only too مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )