برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1284 100 1

optimize

/ˈɑːptəˌmaɪz/ /ˈɑːptəˌmaɪz/

بهینه کردن یا شدن، حداکثر استفاده (یا لذت یا سود و غیره) را بردن، به حد کمال رساندن، تمایل به خوشبینی داشتن، خوشبین بودن، بهینه ساختن

واژه optimize در جمله های نمونه

1. in order to optimize the distribution of drugs
به منظور بهینه کردن توزیع دارو

2. We need to optimize our use of the existing technology.
[ترجمه M.Z.R] ما باید از حداکثر تکنولوژی استفاده کنیم.
|
[ترجمه ترگمان]ما باید استفاده از تکنولوژی موجود را بهینه کنیم
[ترجمه گوگل]ما باید از تکنولوژی موجود خود استفاده کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. They need to optimize the use of available resources.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها باید استفاده از منابع موجود را بهینه کنند
[ترجمه گوگل]آنها نیاز به استفاده از منابع موجود را بهینه می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. What can you do to optimize your family situation?
[ترجمه ترگمان]چه کاری می‌توانید برای بهینه‌سازی وضعیت خانواده انجام دهید؟
[ترجمه گوگل]برای بهینه سازی وضعیت خانوادگی چه کاری می توانید انجام دهید؟
[ترجمه شما] ...

معنی optimize در دیکشنری تخصصی

optimize
[کامپیوتر] بهینه سازی ، بهینه ساختن .
[ریاضیات] بهینه یافتن، بهینه ساختن، بهینه کردن

معنی کلمه optimize به انگلیسی

optimize
• produce maximum results; make optimal; improve efficiency; become optimal; act as an optimist, act in an optimistic manner; (computers) carry out optimization (also optimise)

optimize را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرجان میری لواسانی
رسیدن به حد ِ مطلوب چیزی یا کاری
بهمن عنایتی کاریجانی
هو
خوش بین بودن.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی optimize
کلمه : optimize
املای فارسی : اپتیمایز
اشتباه تایپی : خحفهئهظث
عکس optimize : در گوگل

آیا معنی optimize مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )