انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

94 945 100 1

ossification

تلفظ ossification
تلفظ ossification به آمریکایی/ˌɑːsəfəˈkeɪʃn̩/ تلفظ ossification به انگلیسی/ˌɒsɪfɪˈkeɪʃn̩/

معنی: تشکیل استخوان، مرحله تشکیل استخوان

واژه ossification در جمله های نمونه

1. COL 6 A Polymorphisms Associated With Ossification of the Ligamentum Flavum and Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تصویر ۶: polymorphisms Associated از ossification Ligamentum و ossification از صفحه پشتی پشتی
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]COL 6 A پلیمورفیسم های مرتبط با فشرده سازی Ligamentum Flavum و Ossification سینه های طولی پشتی
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. During the ossification of the chondroepiphysis the medial and lateral epiphyseal vessels and the medial ascending cervical artery established particular vascular anastomotic arch in the epiphysis.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در طول the رگ‌های epiphyseal داخلی و میانی و سرخرگ cervical که به سمت بالا صعود می‌کنند، طاق قوسی ویژه‌ای را در the ایجاد کرده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در طی استخوانی کندروپیفیسی، عروق اپیفیسیال مادری و جانبی و عروق خونی عصبی سرویکس، قوس آناستوموتیک عروقی را در اپیفیژن ایجاد کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. Results: The order ofthe normal carpal bone ossification center appearance and epiphyses fusing was obtained.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]نتایج: ترتیب ظهور مرکز نرمال carpal استخوان ossification و fusing epiphyses به دست آمد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]نتایج به دست آمده از نظر قرار گرفتن مرکز مرکز استخوانی استخوانی استخوانی و فرسایش اپیفیسی ها به دست آمده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. Conclusion . Dural ossification is a common finding in OLF.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]نتیجه‌گیری Dural ossification یک یافته رایج در OLF است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]نتیجه پوکی استخوان دیوانه یک یافته معمول در OLF است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. Objective To study the mechanism of ossification of yellow ligament.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]هدف مطالعه مکانیزم of رباط زرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هدف مطالعه مکانیسم استخوان سازی رباط زرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. The range of the foot bone ossification sites increased with the fetal age, and there was an obvious positive linear correlation between the ossification degrees and the conceptional age.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]دامنه of استخوان پایش به سن جنینی افزایش یافت و همبستگی خطی مثبت و آشکاری بین درجه ossification و عصر conceptional وجود داشت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]محدوده سایت های استخوانی استخوان پا با سن جنین افزایش پیدا کرد و همبستگی خطی مثبت بین درجه های استخوان سازی و سن مفهومی وجود داشت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. To observe the correlativity between secondary ossification center and cartilage canals in cartilage epiphysis and the initial morphosis of the secondary ossification center.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]برای مشاهده the بین کانال‌های میانی ossification و مجاری غضروف در غضروف غضروف و the اولیه مرکز ossification ثانویه
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]برای مشاهده همبستگی بین مرکز استخوانی ثانويه و کانال های غضروف در اپي فيسه غضروف و مورفوز اوليه مرکز استخوانی ثانويه
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. The cellular events of intramembranous ossification, cartilage formation, endochondral ossifications, and bone remodeling appear in the callus simultaneously or sequentially.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]رویداده‌ای سلولی intramembranous ossification، شکل‌گیری غضروف، endochondral ossifications، و تغییرشکل استخوان در the همزمان یا زنجیره‌ای ظاهر می‌شوند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]حوادث سلولی پوکی استخوان، شکل گیری غضروف، شکستگی اندوخوانی و بازسازی استخوان به طور همزمان یا به صورت متوالی به صورت کالوس مشاهده می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. Bony spicules are seen throughout the centers of ossification, making areas of spongy bone with red marrow between the spicules.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]Bony spicules در سراسر مراکز of دیده می‌شوند و بخش‌هایی از استخوان اسفنجی را با مغز سرخ بین the می‌سازند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]Spicules استخوان در سراسر مراکز پوکی استخوان دیده می شود و زمینه هایی از استخوان اسفنجی با مغز قرمز بین اسپیکول ها ایجاد می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. Methods 28 patients with thoracic myelopathy caused by ossification of ligamenta flava from 1995 to 2005 were analyzed retrospectively.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]روش‌های ۲۸ بیمار مبتلا به myelopathy قفسه‌سینه ناشی از ossification of از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۵ به صورت گذشته‌نگر مورد بررسی قرار گرفتند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]روش ها 28 بيمار مبتلا به ميلوپاتيئي توراكسي ناشي از پوسته شدن لگن ليگامانتا از سال 1995 تا 2005 به روش گذشته نگر مورد بررسي قرار گرفتند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. Objective To sum up and analysis the clinical characters of protrusion of intervertebral disc with ossification in lumbus .
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]هدف جمع‌آوری و تحلیل ویژگی‌های بالینی protrusion دیسک intervertebral با ossification در lumbus
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هدف: به منظور جمع آوري و تجزيه و تحليل ويژگي هاي باليني پيشروي ديسک بين مهره اي با پوسته شدن استخوان در لومبوس
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. Objective To study characteristics of diagnosis and surgical treatment of ossification of ligamentum flavum in the thoracic spine.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]هدف مطالعه ویژگی‌های تشخیص و درمان جراحی of of در ستون فقرات قفسه‌سینه
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هدف مطالعه ویژگی های تشخیص و درمان جراحی استخوان سازی لیگاموم فلووم در ستون فقرات قفسه سینه
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. The most likely cause of sphenoid dysplasia is defective ossification of the sphenoid bone.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]محتمل‌ترین علت of dysplasia، ossification استخوان the است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بیشترین علت اسکیزوفرنیت اسفنوئید، پوسته پوسته شدن استخوان اسفنوئید است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. GJA 1 null mice resulted in heart malformations and delayed intramembranous and endochondral ossification.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]GJA ۱ موش صفر منجر به ناهنجاری‌های قلبی شد و intramembranous و endochondral ossification را به تاخیر انداخت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]موشهای GJA 1 موم ناشی از نارسایی قلب و پوکی استخوان انعطاف پذیر و اندوخوردار را به تاخیر انداختند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف ossification

تشکیل استخوان (اسم)
ossification
مرحله تشکیل استخوان (اسم)
ossification

معنی عبارات مرتبط با ossification به فارسی

تبدیل غضروف باستخوان

معنی کلمه ossification به انگلیسی

ossification
• changing into bone; hardening of soft tissue

ossification را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی ossification

ebitaheri@gmail.com ٠٨:٣٩ - ١٣٩٦/١٢/٢٨
استخوان‌سازی
|

پیشنهاد شما درباره معنی ossificationنام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی ossification
کلمه : ossification
املای فارسی : اسیفیکتین
اشتباه تایپی : خسسهبهزشفهخد
عکس ossification : در گوگل


آیا معنی ossification مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 94% )