برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1290 100 1

out loud


با صدای بلند، به طور رسا

واژه out loud در جمله های نمونه

1. Happiness is simple:You and I,sitting together,chatting,laughing out loud and doing sth. stupid.
[ترجمه ترگمان]خوشبختی، ساده است؛ من و تو، با هم، گپ می‌زنیم، گپ می‌زنیم، و با صدای بلند و بلند حرف می‌زنیم احمق
[ترجمه گوگل]شادی ساده است شما و من، نشستن با هم، چت کردن، خندیدن با صدای بلند و انجام STH احمق
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Students were asked to read simple dialogues out loud.
[ترجمه ترگمان]از دانش آموزان خواسته شد که گفتگوهای ساده را با صدای بلند بخوانند
[ترجمه گوگل]دانش آموزان خواسته شد با صدای بلند گفتگوهای ساده را بخوانند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He threw his head back and laughed out loud.
[ترجمه ترگمان]سرش را عقب برد و بلند خندید
[ترجمه گوگل]او سر خود را انداخت و با صدای بلند خندید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Charlie Chaplin films always make me laugh out loud.
[ترجمه ترگمان]فیلم‌ها همیشه مرا با صدای بلند می‌خندند
[ترجمه گوگل]فیلم های چارلی چاپلین همیشه باعث می شوند که من با صدای بلند بخند ...

معنی عبارات مرتبط با out loud به فارسی

(خودمانی ـ حرف ندا حاکی از تعجب یا آزردگی) ای وای !
افکار خود را آشکار کردن، بلند بلند فکر کردن

معنی کلمه out loud به انگلیسی

out loud
• in a loud voice
for crying out loud
• good grief!, for god's sake! (expression of exasperation or anger)
giggling out loud
• laughing audibly, chuckling out loud
laughing out loud
• laughing audibly, laughing with a voice, lol (internet slang)

out loud را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امین جهانگرد
بلند،با صدای بلند،بلند بلند
read it out loud so we can all hear
she laughed out loud
i was just thinking outloud

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی out loud
کلمه : out loud
املای فارسی : آوت لود
اشتباه تایپی : خعف مخعی
عکس out loud : در گوگل

آیا معنی out loud مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )