برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1285 100 1

out of touch

بررسی کلمه out of touch

عبارت ( phrase )
• : تعریف: not being in communication with someone.

- I am out of touch with my high school friends.
[ترجمه پانیذ] من از دوستان دوباره دبیرستانم خبری ندارم
|
[ترجمه ترگمان] من دیگه با دوستای دوران دبیرستانم حرف نمی‌زنم
[ترجمه گوگل] من با دوستان دبیرستانم تماس نداشتم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه out of touch در جمله های نمونه

1. Washington politicians are out of touch with the American people.
[ترجمه shabnam] سیاستمداران واشنگتن با مردم آمریکا در تماس نیستند
|
[ترجمه ترگمان]سیاستمداران واشنگتن با مردم آمریکا در ارتباط هستند
[ترجمه گوگل]سیاستمداران واشنگتن با مردم آمریکا در تماس نیستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Politicians seem to be out of touch with the real world.
[ترجمه ترگمان]سیاستمداران ظاهرا از تماس با دنیای واقعی خارج هستند
[ترجمه گوگل]سیاستمداران به نظر میرسد که با دنیای واقعی در تماس نیستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. You're out of touch with reality.
[ترجمه ترگمان]تو با واقعیت کنار اومدی
[ترجمه گوگل]شما از واقعیت خارج هستید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I'm out of touch with modern medicine. ...

معنی کلمه out of touch به انگلیسی

out of touch
• disconnected, cut off
• someone who is out of touch is not aware of a new situation and recent trends.

out of touch را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد خ1

not know or understand recent ideas in a particular subject or area
rohamahshid
To don't know about your environment
Yaser
به روز نبودن - اطلاعات روز را نداشتن
milad
he is out of touch with fashion=he can,t understand fashion
اطلاعات نداشتن-به روز نبودن-درک نکردن موضوعی
Vafa
با چیزی بیگانه بودن
حسن امامی
آپ دیت نبودن no update به روز نبودن احساس غریبگی کردن
I've been away from this business for several years and now I feel quite out of touch
مهدی صباغ
بی خبر بودن از وقایع
بی خبر بودن
در جریان امور نبودن
sahar
not having the same ideas as most people about sth
ali
بي اطلاع بودن
سید سجاد
i used to know about them but dont know the latest developments

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی out of touch مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )