برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1349 100 1

outdated

/ˈaʊtˌdetəd/ /aʊtˈdeɪtɪd/

معنی: منسوخ، قدیمی
معانی دیگر: از مد افتاده، دیروزین

بررسی کلمه outdated

صفت ( adjective )
• : تعریف: unfashionable or obsolete; out of date.
متضاد: chic, current, fashionable, hot, modern, new
مشابه: antediluvian, archaic, dated, musty, obsolete, old-fashioned, out of date, outmoded

واژه outdated در جمله های نمونه

1. an outdated telephone directory
کتاب راهنمای (شماره‌های) تلفن که قدیمی شده است

2. his style is outdated
سبک او باب روز نیست.

3. Many of us conform to the outdated customs laid down by our forebears.
[ترجمه ترگمان]بسیاری از ما با آداب و رسوم قدیمی ارائه‌شده توسط پیشینیان خود همخوانی دارند
[ترجمه گوگل]بسیاری از ما با آداب و رسوم قدیمی که توسط پیشینیان ما مطابقت دارند، مطابقت دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. His writing style is now boring and outdated.
[ترجمه ترگمان]سبک نویسندگی او اکنون کسل‌کننده و منسوخ است
[ترجمه گوگل]سبک نوشتن او اکنون خسته کننده و قدیمی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. This estimate was made on the basis of outdated figures.
[ترجمه ترگمان]این برآورد براساس آمار و ارقام قدیمی صورت‌گرفته است
[ترجمه گوگل]این تخمین بر اساس ارقام قدیم ساخته شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. How far do those old, outdated laws ...

مترادف outdated

منسوخ (صفت)
obsolete , abolished , outdated , abrogated , antiquated , disused , annulled , rococo
قدیمی (صفت)
olden , outdated , antiquated , senior , past , old , ancient , age-old , archaic , bygone , time-worn , out-of-date , old-time

معنی کلمه outdated به انگلیسی

outdated
• old, no longer widely used
• something that is outdated is old-fashioned and no longer useful.

outdated را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

طاها تمسکی
دمده / تکراری
Sara_kavoosi
منسوخ
راضیه موسوی خورشیدی
کهنه، ناکارا، بی کاربرد، قدیمی، منسوخ

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی outdated
کلمه : outdated
املای فارسی : اوتدتد
اشتباه تایپی : خعفیشفثی
عکس outdated : در گوگل

آیا معنی outdated مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )