برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1289 100 1

Pact

/ˈpækt/ /pækt/

معنی: پیمان، موافقت، عهد، معاهده، پیمان بستن
معانی دیگر: سامه، قول و قرار، میثاق

بررسی کلمه Pact

اسم ( noun )
(1) تعریف: an agreement, esp. a sworn promise.
مترادف: accord, alliance, compact, convention, covenant, treaty
مشابه: agreement, arrangement, bond, collusion, concord, contract, deal, entente, league, obligation, pledge, truce, understanding

- My friend and I made a pact never to tell what happened that day.
[ترجمه vafaei] دوستم و من عهد کردیم که هرگز درباره ی آنچه که در آن روز اتفاق افتاد حرف نزنیم
|
[ترجمه ترگمان] من و دوستم قرار گذاشتیم که بگیم اون روز چه اتفاقی افتاد
[ترجمه گوگل] دوست من و من یک قرارداد را هرگز برای گفتن آنچه که در آن روز اتفاق افتاده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: a formal compact or set of accords between or among nations; treaty.
مشابه: alliance, compact, concord, convention, treaty

- Nazi Germany had signed a non-aggression pact with the Soviet Union, but it violated that pact when it invaded the Soviet Union in 1941.
[ترجمه ترگمان] آلمان نازی یک پیمان عدم تعرض با شوروی امضا کرده بود، اما زمانی که در سال ۱۹۴۱ به اتحاد جماهیر شوروی حمل ...

واژه Pact در جمله های نمونه

1. a pact made between two nations
پیمانی که میان دو ملت بسته شده است

2. the pact we made with you is never to be broken
عهدی که با تو بستیم هرگز شکستنی نیست

3. a non-aggression pact
پیمان عدم تجاوز

4. a quadripartite pact
قرارداد چهار سویه (جانبه)

5. we made a pact not to tell our secret to anyone
عهد کردیم که راز خود را به کسی نگوییم.

6. The Social Democrats struck an electoral pact with the Liberals.
[ترجمه ترگمان]سوسیال دموکرات‌ها به یک پیمان انتخاباتی با لیبرال‌ها برخورد کردند
[ترجمه گوگل]سوسیال دموکراتها با همکاری لیبرالها قرارداد انتخاباتی را امضا کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Last month he signed a new non-aggression pact with Germany.
[ترجمه ترگمان]ماه گذشته او پیمان عدم تعرض جدید با آلمان را امضا کرد
[ترجمه گوگل]ماه گذشته او قرارداد تجاوزگری جدیدی را با آلمان امضا کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. The Auto Pact yoked Ontario into the United States economy.
...

مترادف Pact

پیمان (اسم)
hand , accord , agreement , covenant , contract , treaty , pact , promise , concord , compact , oath , vow , faith , troth , league
موافقت (اسم)
consent , assent , accord , accordance , agreement , covenant , contract , treaty , pact , concurrence , compliance , concord , compact , approbation , entente , congruence , assentation , concordance , congruency , congruity
عهد (اسم)
swear , agreement , covenant , treaty , pact , promise , word , oath , vow , age , era , time , epoch
معاهده (اسم)
agreement , treaty , pact , alliance , confederation
پیمان بستن (فعل)
covenant , pact , promise , stipulate

معنی عبارات مرتبط با Pact به فارسی

قرارداد عدم تجاوز، قرارداد عدم تعرض

معنی Pact در دیکشنری تخصصی

pact
[حقوق] پیمان، عهد، میثاق، قرارداد، توافق

معنی کلمه Pact به انگلیسی

pact
• contract; agreement; alliance; treaty
• a pact is a formal agreement between two or more governments, organizations, or people to do a particular thing or to help each other.
election pact
• agreement or promise made before an election
international pact
• treaty between two or more nations
jordan pact
• peace agreement between israel and jordan
munich pact
• agreement signed between hitler mussolini and england france regarding annexation of the sudetenland to germany (1938)
nato pact
• pledge made by nato states to settle disputes among themselves peacefully and defend one another against outside aggressors
non aggression pact
• agreement that neither side will attack the other
signed a pact
• joined in alliance, joined together in agreement
signing a pact
• joining in alliance, joining in agreement
three power pact
• tripartite pact, agreement made in 1940 that formed the military alliance between japan germany and italy during world war ii
tripartite pact
• three power pact, agreement made in 1940 that formed the military alliance between japan germany and italy during world war ii
wage pact
• salary agreement

Pact را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

یوسف رکوتا
درست است این واژه در فارسی، به میثاق ترجمه شده است. ولی در حقوق بین الملل، به اساسنامه جامعه ملل اطلاق میگردد؛ یعنی "میثاق جامعه ملل"

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی pact
کلمه : pact
املای فارسی : پکت
اشتباه تایپی : حشزف
عکس pact : در گوگل

آیا معنی Pact مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )