برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1280 100 1

Poor people

واژه Poor people در جمله های نمونه

1. To such poor people, the idea of having a choice of food is barely imaginable.
[ترجمه ترگمان]برای این مردم فقیر، ایده داشتن انتخاب غذا به سختی قابل‌تصور است
[ترجمه گوگل]برای چنین افرادی فقیر، ایده داشتن انتخاب غذا به سختی قابل تصور است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Many poor people gathered at the gate.
[ترجمه محمدصدرا موسوی] بسیاری از مردم فقیر پشت دروازه جمع شدند
|
[ترجمه ترگمان]بسیاری از مردم فقیر دم در جمع شدند
[ترجمه گوگل]بسیاری از مردم فقیر در دروازه جمع شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A lot of poor people were unhoused.
[ترجمه ترگمان]خیلی از مردم فقیر بودن
[ترجمه گوگل]بسیاری از مردم فقیر بی خانمان بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The present tax system penalizes poor people.
...

معنی کلمه Poor people به انگلیسی

poor people
• people who live in poverty; pitiful people, wretched souls, miserable people

Poor people را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Sajad
مردم فقیر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Poor people مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )