برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1359 100 1

pale

/ˈpeɪl/ /peɪl/

معنی: حصار دفاعی، قلمرو حدود، دفاع، نرده، زرد، کم رنگ، رنگ پریده، پژمرده، بی نور، رنگ رفته، رنگ پریده شدن، رنگ رفتن، میله دار کردن، در میان نرده محصور کردن، احاطه کردن
معانی دیگر: پیشوند: دیرین، کهن (پیش از واکه می آید)، کم نور، مات، کم توان، ضعیف، (رنگ) بی جلا، رنگ پریده کردن یا شدن، مات رنگ شدن، از اهمیت افتادن، تحت الشعاع قرار گرفتن، از جلا افتادن، طراوت و گیرایی خود را از دست دادن، از جلوه افتادن، (مجازی) محدوده، حد و حصر، چار چوب، (هر یک از تیرهای عمودی نرده که در زمین فرو شده است) نرده پایه، نرده پا، تیرک، تیرچه، دیرک، مرز، سر حد، حصار، جای نرده دار، (گیاه شناسی) برگه (bract هم می گویند)، ناحیه محصور

بررسی کلمه pale

صفت ( adjective )
حالات: paler, palest
(1) تعریف: lacking intensity of color.
مترادف: colorless, dull, light, pallid, pastel
متضاد: brilliant
مشابه: achromic, blanched, dim, faded, flat, lightish, neutral, soft, subdued, subtle, weak, white, whitish

- the pale light of early morning
[ترجمه ترگمان] روشنایی رنگ‌پریده صبح زود،
[ترجمه گوگل] نور کم نور صبح زود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: of whitish coloring; pallid.
مترادف: ashen, fair, pallid, whitish
متضاد: florid, rosy, ruddy, sanguine, swarthy
مشابه: achromic, blanched, bloodless, cadaverous, colorless, creamy, dull, ghastly, ivory, light, pasty, wan, white

- a pale complexion
[ترجمه A.A] یک رنگ و رو رفته|
[ترجمه ترگمان] و رنگش پریده بود
[ترجمه گوگل] یک رنگ کم رنگ
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

واژه pale در جمله های نمونه

1. pale green
سبز مات

2. pale white
ویر،سپید مایل به زرد

3. a pale face
چهره‌ی رنگ پریده

4. a pale imitation of his father
تقلید مذبوحانه‌ای از پدرش

5. a pale sun shining through the fog
خورشید کم نوری که از میان مه می‌تابد

6. his pale face and trembling voice alarmed us
از رنگ پریده و صدای لرزانش دلواپس شدیم.

7. he looks pale and thin
به نظر رنگ پریده و نحیف است.

8. she was pale with rage
از شدت خشم رنگ خود را باخته بود.

9. to become pale
رنگ باختن،رنگ پریده شدن

10. admiration kindled his pale face
تحسین چهره‌ی رنگ پریده‌ی او را برافروخته کرد.

11. our other problems pale before this tragedy
سایر مسایل ما در مقایسه با این فاجعه هیچ است.

12. the children were pale and malnourished
بچه‌ها رنگ پریده و دچار سو تغذیه بودند.

13. this is beyond the pale of your responsibilities
این از حدود مسئولیت‌های شما خارج است.

...

مترادف pale

حصار دفاعی (اسم)
pale
قلمرو حدود (اسم)
pale
دفاع (اسم)
answer , munition , advocacy , defense , pleading , vindication , apologia , replication , fencing , pale
نرده (اسم)
balustrade , railing , fencing , rail , parapet , paling , list , pale
زرد (صفت)
wan , yellow , canary , citrine , pale
کم رنگ (صفت)
colorless , wan , wanly , inconspicuous , pale , pallid , lunar , washy
رنگ پریده (صفت)
colorless , wan , ghastly , peaked , pale , pallid , lurid , whey-faced
پژمرده (صفت)
withered , sere , sad , pale , withering , sear , droopy , faded , languorous
بی نور (صفت)
pale , glassy , lightless , sunless , lackluster
رنگ رفته (صفت)
pale , pallid
رنگ پریده شدن (فعل)
pale
رنگ رفتن (فعل)
pale
میله دار کردن (فعل)
rod , pale , spoke
در میان نرده محصور کردن (فعل)
pale
احاطه کردن (فعل)
envelop , circle , ring , sphere , skirt , beset , hoop , orb , hedge , encircle , beleaguer , hem , corral , encompass , girdle , environ , pale , cincture , circuit , clip , whelm , ensphere , impale , insphere , laager

معنی عبارات مرتبط با pale به فارسی

سفید پوست لقبی است که گمان می کنندسر پوستان امریکایی بمردم سفیدپوست
پشت گلی، قرمزکمرنگ

معنی pale در دیکشنری تخصصی

[نساجی] کمرنگ - رنگ پریده - رنگ روشن - لحیم کردن - راه راه عمودی - زردی - کمرنگی - رنگ پریدگی
[نساجی] رنگ آبی کمرنگ
[عمران و معماری] آجر رنگ پریده
[نساجی] رنگ کرم روشن
[نساجی] لاستیک طبیعی
[نساجی] فام کم رنگ - شید کم رنگ
[نساجی] زرد روشن - زرد کمرنگ

معنی کلمه pale به انگلیسی

pale
• lack of luster or color; fence; fence stake; bordered territory
• blanch, whiten; become less important; make a fence around
• colorless, pallid; weak; white
• something that is pale is not strong or bright in colour.
• if someone looks pale, their face is a lighter colour than usual, because they are ill, frightened, or shocked.
pale colors
• colors that are very light, quiet colors
pale imitation
• poor copy, inferior reproduction, shoddy emulation
be beyond the pale
• exceed the limit, be unfair
beyond the pale
• absolutely unacceptable, outside the limits of integrity and morality, beyond the bounds of good taste, beyond standards of decency
grow pale
• turn pale, become white, lose the pink color in one's face; become less intense in color
turn pale
• face changes to a light shade, become pale
turning pale
• turning white, losing color

pale را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Syed reza
روشن
Syed reza
روشن و کمرنگ

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی pale
کلمه : pale
املای فارسی : پله
اشتباه تایپی : حشمث
عکس pale : در گوگل

آیا معنی pale مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )