برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1321 100 1

pat

/ˈpæt/ /pæt/

معنی: قالب، چونه، دست زدن اهسته، بموقع، ثابت، بهنگام، اهسته دست زدن به، چونه زدن، دست نوازش بر سر کسی کشیدن، نوازش کردن، بطور مناسب
معانی دیگر: مخفف:، حق انحصاری، بوقت، ساختگی، غیر صمیمانه، تند و سرسری، حاضر جوابانه، تند و خوب آموخته (یا از حفظ شده)، سرضرب، درجا، فوری، (آهسته با کف دست یا هرچیز پهن) زدن، ناز کردن، ضربه ی ملایم زدن، با ضربه های ملایم پهن کردن یا شکل دادن، با صدای تپ تپ دویدن یا حرکت کردن، ضربه ی ملایم (برای تسلی یا تشویق)، ضربه ی ملایم (برای شکل دادن و غیره)، صدای ضربه ی ملایم، تاپ، تپ تپ، قلمبه ی کوچک، کنجله، (گاو و غیره) تپاله، سرگین، پشکل، بی حرکت

بررسی کلمه pat

اختصار ( abbreviation )
• : تعریف: abbreviation of "patent" or "patented."
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: pats, patting, patted
(1) تعریف: to strike or tap lightly with something flat, esp. the open palm or fingers, as to mold or shape.
مترادف: tap
مشابه: cake, caress, chuck, clap, dab, fondle, pet, stroke, touch

(2) تعریف: to tap lightly with the open hand, as to show affection to.
مشابه: chuck, tap
فعل ناگذر ( intransitive verb )
عبارات: pat (someone) on the back
• : تعریف: to tap something, esp. with the open hand.
مشابه: dab, tap
اسم ( noun )
(1) تعریف: a light tap or stroke with the open hand or a flat object.
مترادف: tap
مشابه: caress, chuck, chunk, clap, dab, daub, rap, slap, smear, spank, stroke

(2) تعریف: a small flat piece of some moldable substance, esp. butter.
صفت ( adjective )
عبارات: have (something) down pat
(1) تعریف: learned or mastered exactly or in every detail.

- After three weeks of practice, her clown routine was pat.
[ترجمه ترگمان] بعد از سه هفته تمرین، برنامه دلقکی - ش دست و پ ...

واژه pat در جمله های نمونه

1. a pat of butter
یک قلمبه کره

2. this pat joke got a big laugh
این مزاح بموقع موجب خنده‌ی فراوان شد.

3. a pat on the back
1- تشویق،تحسین،تسلی 2- تشویق کردن،تحسین کردن،تسلی کردن

4. stand pat
(امریکا) 1- از تغییر عقیده یا روش خودداری کردن 2- (پوکر) روی دست خود خوابیدن (و ورق تازه نگرفتن)

5. have (down) pat
(عامیانه) خوب آموختن یا بلد بودن یا از بر بودن

6. his answers came pat
بی‌معطلی پاسخ می‌داد.

7. i wanted to pat the cat, but it scratched my hand
خواستم گربه را ناز کنم ولی دستم را چنگ زد.

8. they know the rules off pat
آنها مقررات را خوب می‌دانند.

9. i gave the crying mother a pat on the head
دستی به سر مادر گریان کشیدم.

10. her answer to my serious questions seemed too pat
پاسخ‌های او به پرسش‌های جدی من تند و سرسری به نظر می‌آمد.

11. he didn't repeat the poem more than twice before he had it pat
دوبار بیشتر شعر را تکرار نکرد و آن را کاملا از حفظ شد.

12. Now Pat, be fair, the poor girl's trying her hardest!
[ترجمه ترگمان ...

مترادف pat

قالب (اسم)
format , case , size , ingot , pat , standard , cast , mandrel , cake , model , template , mold , mandril
چونه (اسم)
pat , cake of dough
دست زدن اهسته (اسم)
pat
بموقع (صفت)
proper , fitting , timely , apropos , opportune , seasonable , punctual , pat , well-timed , forehanded
ثابت (صفت)
stable , permanent , firm , constant , lasting , true , loyal , fixed , pat , fiducial , immovable , hard and fast , changeless , invariable , inalterable , steady , resolute , indelible , staid , equable , immobile , incommutable , invariant , irremovable , thetic , thetical
بهنگام (صفت)
timely , opportune , seasonable , up-to-date , pat , well-timed
اهسته دست زدن به (فعل)
pat
چونه زدن (فعل)
pat
دست نوازش بر سر کسی کشیدن (فعل)
pat
نوازش کردن (فعل)
stroke , blandish , coax , baby , fondle , coddle , pet , pat , canoodle , cuddle , dandle
بطور مناسب (قید)
pat

معنی عبارات مرتبط با pat به فارسی

(عامیانه) خوب آموختن یا بلد بودن یا از بر بودن
با ضربات تند و متوالی، درحال ضربان، درحال بال بال، زننده، بال بال زننده، تپیدن
(امریکا) 1- از تغییر عقیده یا روش خودداری کردن 2- (پوکر) روی دست خود خوابیدن (و ورق تازه نگرفتن)

معنی کلمه pat به انگلیسی

pat
• male first name (short form of patrick); female first name (short form of patricia)
• tap, gentle slap
• tap, slap gently
• suitable, appropriate, fitting
• immediately, at once; without delay
• if you pat something, you touch it lightly with your hand held flat. verb here but can also be used as a count noun. e.g. ...a friendly pat on the shoulder.
pat buchanan
• (born 1938) conservative american journalist and television reporter, member of the reform party, candidate for u.s. president in 1992 and 1996 and 2000
pat morita
• (born 1932) american film and television actor who acted in "happy days" and the film "the karate kid"
pat on the back
• tap lightly on the back in an indication of praise; praise for a job well-done
pat oneself on the back
• give oneself credit, be pleased with oneself
have pat
• know thoroughly
know pat
• know very well, be extremely skilled
pit a pat
• rapid sequence of light taps or beats
• with quick swift tapping sounds or beats
• series of quick steps or taps or beats; light and repeated sound
• move with a sequence of quick tapping steps; make a tapping sound over and over again
stand pat
• be steadfast in one's opinions, be resolute in one's ideas

pat را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

تتتتت
تفتیش بدنی
مهدی صباغ
سرسری(کاری که از روی بی علاقه ای و یا اجبار انجام شود)
مثال:
A pat answer : یک جواب سرسری
کریمی
پاک کردن
Nima
نوازش کردن
عطیه
چند بار آهسته روی دست، بازو، شانه یا پشت کسی یا روی سر (گربه، سگ، بچه) زدن. اصولا به نشانه محبت و حمایت.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی pat
کلمه : pat
املای فارسی : پات
اشتباه تایپی : حشف
عکس pat : در گوگل

آیا معنی pat مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )