برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1271 100 1

patent medicine

/ˈpætəntˈmedəsn̩/ /ˈpeɪtntˈmedsn̩/

داروی به ثبت رسیده (داروی اختصاصی یک شرکت داروسازی که دیگران حق تقلید از آن را ندارند)، داروی اسپسیالیته، داروی اختصاصی

بررسی کلمه patent medicine

اسم ( noun )
• : تعریف: a medical preparation that is protected by a trademark and that may be purchased without a prescription.

واژه patent medicine در جمله های نمونه

1. Try some of this new patent medicine.
[ترجمه ترگمان]برخی از این داروهای ثبت اختراع جدید را امتحان کنید
[ترجمه گوگل]برخی از این داروهای ثبت اختراع را امتحان کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Taken on to sell insurance, patent medicines and beauty products, I sold my own animals and bought an old bicycle.
[ترجمه ترگمان]برای فروش بیمه، داروهای ثبت اختراع و محصولات زیبایی، من حیوانات خودم را فروختم و یک دوچرخه قدیمی خریدم
[ترجمه گوگل]در نظر گرفته شده برای فروش بیمه، ثبت اختراعات و محصولات زیبایی، من حیوانات خود را فروختم و یک دوچرخه قدیمی خریدم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Like a vile-tasting patent medicine, they appreciate the need for treatment, but find it hard to swallow.
[ترجمه ترگمان]مانند دارویی که برای درمان مناسب باشد، آن‌ها از نیاز به درمان قدردانی می‌کنند، اما قورت دادن آن سخت است
[ترجمه گوگل]به عنوان یک داروی ثبت اختراع در معرض خطر، آنها از نیاز به درمان قدردانی می کنند، اما برای فرو رفتن آن سخت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He had sorted the boxes of patent medicines and stack ...

معنی کلمه patent medicine به انگلیسی

patent medicine
• a patent medicine is a medicine that is supposed to have secret ingredients which will cure you. patent medicines are sold by people who have no medical knowledge.
• a patent medicine is also a medicine or drug that is produced and patented by one particular firm.

patent medicine را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رئیس علی دلواری
دارویی که بدون نسخه و تجویز دکتر می توان آن را تهیه کرد - داروی آزاد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی patent medicine
کلمه : patent medicine
املای فارسی : پتنت مدیسین
اشتباه تایپی : حشفثدف ئثیهزهدث
عکس patent medicine : در گوگل

آیا معنی patent medicine مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )