برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1357 100 1

paternity

/pəˈtɜːrnəti/ /pəˈtɜːnɪti/

معنی: اصل، اصلیت، صفات پدری، رفتار پدرانه
معانی دیگر: پدر بودن، مقام پدری، نسب پدری، منشاء

بررسی کلمه paternity

اسم ( noun )
(1) تعریف: the fact or state of being a father; fatherhood.

(2) تعریف: descent or inheritance from a father.
صفت ( adjective )
(1) تعریف: of or concerning a legal action in which a woman accuses a man of fathering her child.

(2) تعریف: of or concerning fatherhood.

واژه paternity در جمله های نمونه

1. the duties of paternity
وظایف پدری

2. new tests can establish paternity beyond doubt
آزمایش‌های جدید می‌تواند بدون شک و تردید پدر واقعی کودک را تعیین کنند.

3. he denied having fathered the child and had to take a paternity test
او انکار کرد که آن کودک را پس انداخته است و مجبور شد به آزمون پزشکی پدری تن دربدهد.

4. The paternity of the child is in dispute.
[ترجمه ترگمان]پدری که فرزند فرزند خوانده می‌شود در بحث است
[ترجمه گوگل]پدر و مادر کودک در حال اختلاف است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. He refused to admit paternity of the child.
[ترجمه ترگمان]از پذیرفتن فرزندی فرزند خود امتناع ورزید
[ترجمه گوگل]او از پذیرفتن پدر و مادر کودک خودداری کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Would Bill Gates take paternity leave?
[ترجمه ترگمان]بیل گیتس می خواد پدرش رو ترک کنه؟
[ترجمه گوگل]آیا بیل گیتس پدر و مادر را ترک می کند؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف paternity

اصل (اسم)
point , quintessence , inception , principle , real , maxim , axiom , germ , origin , root , stem , radical , element , strain , authorship , provenance , fatherhood , paternity , mother , motif , principium , rootstock
اصلیت (اسم)
identity , reality , inherence , inherency , fatherhood , paternity
صفات پدری (اسم)
paternity
رفتار پدرانه (اسم)
paternity

معنی کلمه paternity به انگلیسی

paternity
• fatherhood; source, origin
• paternity is the state or fact of being the father of a particular child.
paternity leave
• if a man has paternity leave, his employer allows him some time off work because the man's child has just been born.
paternity suit
• filing a lawsuit against a man who refuses to recognize his son or daughter and to support them financially
• if a woman starts or takes out a paternity suit, she asks a law court to help her to prove that a particular man is the father of her child, often in order to claim financial support from him.
acknowledgment of paternity
• recognition of fatherhood (law)
establishing paternity
• determining who is the father of the child (via a blood test or other means)

paternity را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عليرضا كريمي وند
صفات پدري صفات پدرانه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی paternity
کلمه : paternity
املای فارسی : پترنیتی
اشتباه تایپی : حشفثقدهفغ
عکس paternity : در گوگل

آیا معنی paternity مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )