برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1340 100 1

peripheral vision


دید جنبی، دید پیرامون

بررسی کلمه peripheral vision

اسم ( noun )
• : تعریف: the ability to see objects and motion to either side while looking straight ahead.

واژه peripheral vision در جمله های نمونه

1. A figure came into my peripheral vision.
[ترجمه ترگمان]پیکری در دامنه دید من ظاهر شد
[ترجمه گوگل]یک شکل به چشم انداز محیطی من وارد شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Use your peripheral vision widely when moving from place to place.
[ترجمه ترگمان]زمانی که از مکان به مکان دیگر حرکت می‌کنید، از دید محیطی خود به طور گسترده استفاده کنید
[ترجمه گوگل]هنگام حرکت از محل به محل، چشم انداز محیطی خود را به طور گسترده ای استفاده کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I made do with peripheral vision, which, after all, is the next best thing.
[ترجمه ترگمان]من با دید جنبی، که به هر حال بهترین کار است، انجام دادم
[ترجمه گوگل]من با دید محیطی انجام دادم، که بعد از همه، بهترین چیز بعدی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I held Ellie in my peripheral vision, watching her long neck and the swell of her chest from across the room.
[ترجمه ترگمان]من الی را در دامنه دید خود نگه داشتم و گردن بلند او و برآمدگی سینه‌اش را از آن سوی ات ...

معنی peripheral vision در دیکشنری تخصصی

Peripheral Vision
[سینما] دیدهای جناحی - دید پیرامونی چشم انسان
[عمران و معماری] دید جانبی - حوزه دید

peripheral vision را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mahdi
گوشه چشم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی peripheral vision
کلمه : Peripheral Vision
املای فارسی : پریفرل ویژن
اشتباه تایپی : حثقهحاثقشم رهسهخد
عکس Peripheral Vision : در گوگل

آیا معنی peripheral vision مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )