برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1316 100 1

perplexed

/pərˈplekst/ /pəˈplekst/

سردرگم، حیرت زده، گیج، سرگشته، حیران، هاج وواج، کاتوره، هامی، هامین، بغرنج، دشوار، پیچیده، غامض، مدغم، خیران، مبهوت، درهم

بررسی کلمه perplexed

صفت ( adjective )
مشتقات: perplexedly (adv.)
(1) تعریف: puzzled, confused, or uncertain.
مترادف: baffled, befuddled, puzzled
مشابه: bamboozled, bewildered, buffaloed, confounded, confused, lost, mystified, quizzical, stumped

(2) تعریف: of a subject or situation, complicated or confused.
مترادف: complicated, entangled, involved
مشابه: complex, confused, convoluted, involuted, mystified, snarled

واژه perplexed در جمله های نمونه

1. panchatantra's perplexed sentences
جمله‌های پیچیدی کلیله و دمنه

2. questions which have perplexed mankind since the beginning of the world
پرسش‌هایی که از آغاز جهان بشر را حیران کرده است

3. repeated tribulations had perplexed the old lady
ناملایمات پی‌درپی پیرزن را گیج و حیران کرده بود.

4. the disappearance of the jewelery had left him perplexed
غیب شدن جواهرات او را کاملا دچار حیرت کرده بود.

5. The student looked at him, perplexed.
[ترجمه ترگمان]دانشجو مات و مبهوت به او نگاه کرد
[ترجمه گوگل]دانش آموز به او نگاه کرد، ناراحت شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. His strange behaviour perplexed her greatly.
[ترجمه ترگمان]رفتار عجیبش موجب تعجب او می‌شد
[ترجمه گوگل]رفتار عجیب و غریب او را به شدت نگران کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. We were perplexed by his failure to answer the letter.
[ترجمه ترگمان]مات و مبهوت مانده بود که جواب نامه را بدهد
[ترجمه گوگل] ...

معنی کلمه perplexed به انگلیسی

perplexed
• baffled; puzzled, at a loss; confused; complicated
• if you are perplexed, you are puzzled or do not know what to do.
guide to the perplexed
• book which explains the principles of judaism from the standpoint of aristotelian philosophy (written by rambam)

perplexed را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

یوسف صابری
مدهوش
حیران
حیرت زده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی perplexed
کلمه : perplexed
املای فارسی : پرپلخد
اشتباه تایپی : حثقحمثطثی
عکس perplexed : در گوگل

آیا معنی perplexed مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )