برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1289 100 1

pipe in


(با دستگاه الکترونیکی موسیقی و صدا را در تمام خانه) پراکندن، آوا رسانی کران

واژه pipe in در جمله های نمونه

1. The leakage was traced to an oil pipe in the cellar.
[ترجمه ترگمان]به نشت لوله نفت در سرداب پیدا شده بود
[ترجمه گوگل]نشتی به یک لوله نفت در انبار رسید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He knocked out his pipe in the big glass ashtray.
[ترجمه ترگمان]پیپش را در زیرسیگاری بزرگ فرو کرد
[ترجمه گوگل]او لوله خود را در یک جاذبه شیشه ای بزرگ از دست داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Nate held his lighted pipe in one hand while his other hand held his elbow.
[ترجمه ترگمان]نیت پیپ روشن خود را در یک دست نگه‌داشته بود و دست دیگرش آرنجش را گرفته بود
[ترجمه گوگل]نایت لوله ای روشن خود را در یک دست نگه داشت در حالی که دست دیگرش آرنج خود را نگه داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. You can leave buried lead pipe in place.
[ترجمه ترگمان]شما می‌توانید لوله سرب را در محل دفن کنید
[ترجمه گوگل]شما می توانید لوله سربی را دفن کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

pipe in را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عاطفه موسوی
با صدای زیر حرف زدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی pipe in
کلمه : pipe in
املای فارسی : پایپ این
اشتباه تایپی : حهحث هد
عکس pipe in : در گوگل

آیا معنی pipe in مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )