برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1285 100 1

pneumonia

/nuːˈmoʊnjə/ /njuːˈməʊnɪə/

معنی: ذات الریه، سینه پهلو، التهاب ریه، ششاک
معانی دیگر: (پزشکی) سینه پهلو، پنومونی، طب ششاک

بررسی کلمه pneumonia

اسم ( noun )
• : تعریف: a serious disease caused by viruses, bacteria, or fluid in the lungs, and characterized by inflammation of one or both lungs.

واژه pneumonia در جمله های نمونه

1. pneumonia aggravated her illness
سینه پهلو بیماری او را وخیم‌تر کرد.

2. she developed pneumonia and died
او سینه پهلو کرد و مرد.

3. ten cases of pneumonia
ده مورد (بیماری) سینه‌پهلو

4. the diagnosis of pneumonia
تشخیص (واشناخت) سینه پهلو

5. asghar was taken with pneumonia
اصغر سینه پهلو گرفت.

6. a cold can lead to pneumonia
سرماخوردگی ممکن است منجر به سینه پهلو بشود.

7. He could heal you of your pneumonia, you'd better go to see him as soon as possible.
[ترجمه مهران] او میتواندذات الریه ی تو را درمان کند،بهتر است هر چه زودتر به دیدن او بروی
|
[ترجمه ترگمان]او می‌تواند تو را از سینه‌پهلو درمان کند، بهتر است هر چه زودتر به دیدنش بروی
[ترجمه گوگل]او می تواند شما را از پنومونی شما درمان کند، بهتر است او را در اسرع وقت ببینید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Nearly as many ...

مترادف pneumonia

ذات الریه (اسم)
pneumonia
سینه پهلو (اسم)
pneumonia
التهاب ریه (اسم)
pneumonia
ششاک (اسم)
pneumonia

معنی عبارات مرتبط با pneumonia به فارسی

(پزشکی) سینه پهلوی دو سویه (سینه پهلوی هر دو نیمه ی ریه)
اماس یک شش

معنی pneumonia در دیکشنری تخصصی

pneumonia
[علوم دامی] ذاتالریه ؛
[بهداشت] ذات الریه لبولی

معنی کلمه pneumonia به انگلیسی

pneumonia
• inflammation of the lungs, severe congestion of the lungs
• pneumonia is a serious disease which affects your lungs and makes breathing difficult.

pneumonia را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Matin
ذات الریه، سینه پهلو
a serious illness with inflammation of one or both lungs, causing difficulty in breathing
متین خدایی
ذات الریه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی pneumonia
کلمه : pneumonia
املای فارسی : پنومونیا
اشتباه تایپی : حدثعئخدهش
عکس pneumonia : در گوگل

آیا معنی pneumonia مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )