برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1282 100 1

predisposition

/ˌpriˌdɪspəˈzɪʃn̩/ /ˌpriːdɪspəˈzɪʃn̩/

معنی: میل، استعداد، امادگی، تمایل قبلی
معانی دیگر: پیشگرا شدگی، مستعد شدگی، تمایل، پذیرا شدگی

بررسی کلمه predisposition

اسم ( noun )
• : تعریف: the condition of being predisposed; tendency.
متضاد: indisposition
مشابه: partiality, propensity, tendency, turn

- her predisposition to be suspicious
[ترجمه ترگمان] نیاز به بدگمانی داره
[ترجمه گوگل] استعداد او برای مشکوک شدن است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه predisposition در جمله های نمونه

1. She has an annoying predisposition to find fault wherever she goes.
[ترجمه ترگمان]یه تمایلی آزار دهنده برای پیدا کردن هر جایی که اون میره، پیدا میکنه
[ترجمه گوگل]او در هر جایی که می رود، یک مزاحم آزار دهنده برای یافتن گسل دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. There is evidence that a predisposition to asthma runs in families.
[ترجمه ترگمان]شواهدی وجود دارد که زمینه بروز آسم در خانواده‌ها وجود دارد
[ترجمه گوگل]شواهدی وجود دارد که مستعد ابتلا به آسم در خانواده ها اتفاق می افتد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. There are interactions between genetic predisposition and environmental factors.
[ترجمه ترگمان]تعامل بین زمینه ژنتیکی و عوامل محیطی وجود دارد
[ترجمه گوگل]تعاملات ژنتيکي و عوامل محيطي وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Humanity, which has an obvious predisposition towards goodness, has an equally strong predisposition towards evil.
[ترجمه ترگمان]نوع بشر، که به خوبی به خوبی نسبت به نیکی است، یک کشش به نسبت بدی نس ...

مترادف predisposition

میل (اسم)
stomach , addiction , bar , desire , liking , tendency , will , shaft , propensity , leaning , goodwill , penchant , relish , axle , rod , bent , vocation , inclining , predilection , zest , hade , milestone , predisposition , proclivity
استعداد (اسم)
susceptibility , aptitude , capacity , amplitude , art , liability , verve , brilliance , tendency , ingenuity , shift , turn , talent , flair , gift , caliber , aptness , property , knack , genius , faculty , predisposition
امادگی (اسم)
susceptibility , penchant , preparation , vigilance , lurch , readiness , preparedness , tautness , predisposition
تمایل قبلی (اسم)
predilection , predisposition

معنی کلمه predisposition به انگلیسی

predisposition
• previous tendency, predilection, previous inclination; sensitivity, susceptibility (to disease, etc.)
• if you have a predisposition to behave in a particular way, you tend to behave like that because of the kind of person that you are; a formal word.
predisposition to
• tendency to
predisposition to overweight
• tendency to gain weight
have a predisposition
• have a previous inclination or tendency to; have a natural talent or gift
hereditary predisposition
• inborn tendency, inborn inclination, transmitted proneness

predisposition را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Xeinab
weakness, tendency
لیلی موسوی
پیش زمینه
مریم مختارزاد
مستعد بیماری
محدثه فرومدی
طبع، گرایش

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی predisposition
کلمه : predisposition
املای فارسی : پردیسپسیتین
اشتباه تایپی : حقثیهسحخسهفهخد
عکس predisposition : در گوگل

آیا معنی predisposition مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )