برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1277 100 1

present perfect

/ˈprezəntpərˈfekt/ /prɪˈzentpəˈfekt/

ماضی نقلی، زمان حال کامل، (دستور زبان) زمان حال کامل، مربوط به ماضی نقلی

بررسی کلمه present perfect

اسم ( noun )
(1) تعریف: a verb tense that indicates that an action or state has been completed at some indefinite time up to the present, as in "I have lived in four countries".

(2) تعریف: a verb form in this tense, such as "have lived".

واژه present perfect در جمله های نمونه

1. The present perfect is covered in Unit
[ترجمه ترگمان]کامل و کامل در واحد پوشش داده می‌شود
[ترجمه گوگل]در حال حاضر کامل در واحد پوشش داده شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. 'I have eaten' is the present perfect tense of the verb 'to eat', 'I had eaten' is the past perfect and 'I will have eaten' is the future perfect.
[ترجمه ترگمان]من خوردم، زمان کامل کنونی فعل برای خوردن است، چیزی که خورده بودم، گذشته کامل است و من خواهم خورد، آینده کامل خواهد بود
[ترجمه گوگل]'من خوردم' فعلی کامل از فعل 'خوردن'، 'من خورده' گذشته کامل و 'من خواهد خورده' آینده کامل است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The tense is present perfect progressive.
[ترجمه مهدی صباغ] زمان این فعل حال کامل استمراری است.|
[ترجمه ترگمان]زمان ماضی نقلی است
[ترجمه گوگل]این زمان کامل پیشرو است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی عبارات مرتبط با present perfect به فارسی

معنی کلمه present perfect به انگلیسی

present perfect
• (grammar) verb tense showing an action completed at the time of speaking (ex: i have gone)
• in grammar, the present perfect tense of an english verb is the tense that is formed with the present tense of the auxiliary `have' and the past participle of the main verb.

present perfect را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

fateme
.Use the present perfect to talk about action and states that started in the past and are still trow now
خورشيدوند
.حاضر بودن کامل
Use the present perfect to talk about action and states that started in the past and are still trow now
استفاده از حال حاضر مناسب برای صحبت در مورد اقدام و دولت است که در گذشته آغاز شده و هنوز هم در حال پریدن است

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی present perfect
کلمه : present perfect
املای فارسی : پرزنت پرفکت
اشتباه تایپی : حقثسثدف حثقبثزف
عکس present perfect : در گوگل

آیا معنی present perfect مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )