برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1328 100 1

pretension

/priˈtenʃn̩/ /prɪˈtenʃn̩/

معنی: مدعی، تظاهر، وانمود، ادعا، قصد، دعوی
معانی دیگر: داعیه، خودنمایی، وانمود سازی، ریا، بهانه، (سخن و سبک) تصنع، تکلف، ابراز ادعا، مدعی بودن، خودفروشی

بررسی کلمه pretension

اسم ( noun )
(1) تعریف: a false or insincere show or claim; pretense.
مترادف: act, pretense
مشابه: fiction, imposture, masquerade, pose, sham, show

(2) تعریف: (often pl.) a claim to something not warranted or deserved, or the act of putting forth such a claim.
مشابه: pretense

- The king's cousin had pretensions to the throne.
[ترجمه ترگمان] پسر عموی پادشاه ادعای سلطنت را داشت
[ترجمه گوگل] پسر عموی پادشاه تسلط بر تخت داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: affectation or exaggerated self-importance; pretentiousness.
مترادف: airs, pretense
مشابه: affectation, mannerism, portentousness, pride, self-importance, swank

واژه pretension در جمله های نمونه

1. pretension to the throne
داعیه‌ی سلطنت

2. He makes no pretension ( s ) to skill.
[ترجمه ترگمان]هیچ ادعایی ندارد
[ترجمه گوگل]او هیچ تعهدی به مهارت ندارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Intellectual pretension was never one of his vices.
[ترجمه ترگمان]Intellectual ادعا می‌کرد که هرگز یکی از عیوب او نبوده است
[ترجمه گوگل]پیشگویی ذهنی هرگز از زحمات او نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The movie makes no pretension to reproduce life.
[ترجمه ترگمان]این فیلم هیچ ادعایی برای تولید مثل ندارد
[ترجمه گوگل]فیلم هیچ تردیدی برای تولید زندگی ندارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. She talks of her rich friends with great pretension.
[ترجمه ترگمان]از دوستان ثروتمند او با تظاهر فراوان سخن می‌گوید
[ترجمه گوگل]او از دوستان غنی اش با تظاهرات بزرگ سخن می گوید
[ترجمه شما] ...

مترادف pretension

مدعی (اسم)
assertion , claim , accuser , claimant , pretender , plaintiff , adversary , complainant , prosecutor , pretension , allegation , suitor
تظاهر (اسم)
display , feint , affectation , demonstration , pretense , pretension , ostentation , simulation , fakery , make-believe , semblance , preciosity , prudery , effusion , eyewash , grimace
وانمود (اسم)
feint , affectation , pretension , simulation , fakery , make-believe
ادعا (اسم)
assertion , claim , pretense , pretension , plea , allegation , purport , protestation , asseveration , averment , postulate
قصد (اسم)
resolution , will , assumption , pretension , purpose , intent , intention , animus , thought , purport , design , attempt , determination
دعوی (اسم)
quarrel , case , claim , pretension , lawsuit

معنی کلمه pretension به انگلیسی

pretension
• claim, assertion; act of pretending, act of feigning; arrogance, haughtiness
• someone with pretensions pretends that they are better or more important than they really are.

pretension را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

hossein fallahpour
پیش کشش _ پیش کشنده _ در کمربند های ایمنی خودرو کاربرد دارد
zahra-ghalandari
کشش بیشتر
در تمرین دهی عضلات به کار می رود
ثریا
پیش کشیدگی
فرهاد سليمان‌نژاد
گزافه‌گويي

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی pretension
کلمه : pretension
املای فارسی : پرتنسین
اشتباه تایپی : حقثفثدسهخد
عکس pretension : در گوگل

آیا معنی pretension مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )