برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1286 100 1

prevalent

/ˈprevələnt/ /ˈprevələnt/

معنی: برتر، رایج، متداول، مرسوم، شایع، فائق
معانی دیگر: باب، رواج دار، (بیماری) شایع، (نادر) موثرتر، پرزورتر، قوی، غالب

بررسی کلمه prevalent

صفت ( adjective )
مشتقات: prevalently (adv.), prevalence (n.)
• : تعریف: generally accepted; pervasive; widespread.
مترادف: general, pervasive, standard, widespread
متضاد: rare
مشابه: accepted, common, commonplace, conventional, extensive, normal, predominant, prevailing, rife, routine, ubiquitous, universal, usual

- These surgical techniques were already prevalent at the turn of the century.
[ترجمه ترگمان] این تکنیک‌های جراحی در ابتدای قرن رایج بودند
[ترجمه گوگل] این تکنیک های جراحی در اوایل قرن گذشته شایع بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- That a woman's proper place was in the home was a prevalent attitude during the 1950s.
[ترجمه ترگمان] خانه مناسب زن در خانه یک طرز فکر متداول در طول دهه ۱۹۵۰ بود
[ترجمه گوگل] این که یک محل مناسب زن در خانه بود، در طول دهه 1950 یک نگرش شایع بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه prevalent در جمله های نمونه

1. the beliefs prevalent among these tribes
عقاید رایج در میان این طوایف

2. illiteracy is still prevalent in this area
بیسوادی هنوز در این ناحیه گسترده است.

3. malaria used to be prevalent in gillan
در گیلان مالاریا شایع بود.

4. This condition is more prevalent in women than in men.
[ترجمه ترگمان]این وضع در زنان رایج‌تر از مردان است
[ترجمه گوگل]این وضعیت در زنان شایعتر از مردان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The prevalent opinion is in favour of reform.
[ترجمه ترگمان]عقیده رایج به نفع اصلاحات است
[ترجمه گوگل]نظر رایج، اصرار به اصلاحات است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. These diseases are more prevalent among young children.
[ترجمه ترگمان]این بیماری‌ها در میان کودکان شایع هستند
[ترجمه گوگل]این بیماری ها در میان کودکان جوان بیشتر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
...

مترادف prevalent

برتر (صفت)
superior , better , premier , preferable , higher , premiere , pre-eminent , dominant , prevalent , preponderant , paramount , uppermost , overriding , superempirical , top-dog
رایج (صفت)
current , going , brisk , ruling , prevalent
متداول (صفت)
usual , ordinary , common , current , general , rife , popular , prevalent , fashionable , widespread
مرسوم (صفت)
habitual , usual , common , standard , prevalent , traditional , customary
شایع (صفت)
incident , current , rife , prevalent , rampant , widespread , publicized , regnant
فائق (صفت)
superior , excellent , dominant , prevalent , predominant , surmounting

معنی کلمه prevalent به انگلیسی

prevalent
• common, widespread, predominant, current
• if something such as a condition, belief, or action is prevalent, it exists or occurs very commonly.

prevalent را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Kousar
شایع

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی prevalent
کلمه : prevalent
املای فارسی : پرولنت
اشتباه تایپی : حقثرشمثدف
عکس prevalent : در گوگل

آیا معنی prevalent مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )