برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1286 100 1

prison

/ˈprɪzn̩/ /ˈprɪzn̩/

معنی: حبس، زندان، محبس، زندان کردن
معانی دیگر: بندیخانه، وابسته به زندان

بررسی کلمه prison

اسم ( noun )
(1) تعریف: a building for confining criminals or those accused of crimes.
مترادف: bastille, jail
مشابه: brig, can, cooler, dungeon, house of correction, jug, lockup, penitentiary, reformatory, slammer, stockade, tank

- He was convicted of the crime and sent to prison for ten years.
[ترجمه ترگمان] او به جرم جنایت محکوم‌شده و به مدت ده سال به زندان فرستاده شد
[ترجمه گوگل] او از جرم محکوم شده و برای ده سال به زندان فرستاده شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- It can be tough to get a good job after you've been in prison.
[ترجمه ترگمان] خیلی سخته که بعد از اینکه تو زندان بودی کار خوبی پیدا کنی
[ترجمه گوگل] پس از اینکه شما در زندان بودید، می توانید سخت کار کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: any place or situation of forced restraint or confinement.
مترادف: confinement, custody, imprisonment, incarceration
مشابه: bastille, bondage, can, jail, penitentiary, restraint, slammer

- Her house became a prison during her long illness.
[ترجمه رضیه ...

واژه prison در جمله های نمونه

1. prison guard
پاسدار زندان

2. prison life was difficult to bear
تحمل زندگی در زندان دشوار بود.

3. a prison yard
حصار زندان

4. congregate prison
زندان عمومی

5. skimpy prison meals made him sick
خوراک‌های ناکافی زندان او را بیمار کرد.

6. the prison compound was surrounded by barbed wire
محوطه‌ی زندان با سیم خاردار محصور شده بود.

7. the prison guard administered the whipping
زندانبان شلاق زدن را به اجرا درآورد.

8. the prison guard was fired because of extortion of money from the prisoners
زندانبان به جرم اخاذی از زندانیان اخراج شد.

9. the prison warden inspected all the rooms
رئیس زندان به همه‌ی اتاق‌ها سرکشی کرد.

10. to break prison
از زندان فرار کردن

11. a maximum security prison
زندان تحت حفاظت شدید

12. a truly humane prison guard!
یک زندانبان واقعا انسان‌!

13. from behind a prison wire
از پشت سیم خاردار زندان ...

مترادف prison

حبس (اسم)
custody , detention , jail , bail , imprisonment , prison , lockout , calaboose , durance , lockup
زندان (اسم)
tolbooth , jail , coop , grate , prison , bridewell , dungeon , gaol , quod , house of correction , calaboose , hothouse , presidio , pokey , tollbooth
محبس (اسم)
gehenna , jail , prison , dungeon , gaol , calaboose
زندان کردن (فعل)
prison , can , lock up

معنی عبارات مرتبط با prison به فارسی

کسیکه زندان خانه او شده است
زندان گریز
زندان گریزی
زندان صحرایی، بازداشتگاه بیرون شهر، اردوگاه زندانیان
گریزاززندان
از توی زندان
(امریکا) زندان ایالتی (معمولا برای تبهکاران عمده)، زندان ایالتی، زندان دولتی

معنی prison در دیکشنری تخصصی

prison
[حقوق] زندان، محبس

معنی کلمه prison به انگلیسی

prison
• imprison, put in prison, incarcerate, jail, detain
• jail, penitentiary, location where convicted criminals and people awaiting trial are confined
• a prison is a building where criminals are kept.
prison authority
• institution that determines the system for jails in a state
prison bird
• convict, prisoner, person convicted of a crime who is serving time in prison
prison camp
• a prison camp is a guarded camp where prisoners of war or political prisoners are kept.
prison cell
• holding cell in jail
prison house
• jail
prison sentence
• jail term, punishment that must be served in a penitentiary
prison service commissioner
• high official in charge of the prison service
prison term
• amount of time a person is to be imprisoned
be released from prison
• get out of prison, be set free from jail
be thrown into prison
• be incarcerated, be imprisoned, be detained
commit to prison
• send to jail
maximum security prison
• extremely well guarded prison
open prison
• restriction of a prisoner's freedom to move about by requiring him to occasionally be present at a certain location
• an open prison is a prison where the prisoners are allowed to do more activities and to have a greater degree of freedom than in other prisons.
shut a person in prison
• impris ...

prison را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

yekta
A building where thieves are kept
m
زندان
Reyhaneh_Hiii
A building where thieves are kept
Mohammad
a building or large room in which meeting,concerts,classes,etc can be held
مرجان میری لواسانی
محل حبس
محل بازداشت
قید و بند
بند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی prison
کلمه : prison
املای فارسی : پریزن
اشتباه تایپی : حقهسخد
عکس prison : در گوگل

آیا معنی prison مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )