برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1281 100 1

profundity

/prəˈfʌndɪti/ /prəˈfʌndɪti/

معنی: عمق، ژرفا

بررسی کلمه profundity

اسم ( noun )
حالات: profundities
(1) تعریف: the state or condition of being profound; depth.

(2) تعریف: that which is intellectually profound.
متضاد: commonplace
مشابه: depth

- The book is entertaining but there is little profundity.
[ترجمه ترگمان] کتاب سرگرم‌کننده است اما عمق کمی وجود دارد
[ترجمه گوگل] کتاب سرگرم کننده است، اما کمی عمیق وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه profundity در جمله های نمونه

1. The profundity of this book is achieved with breathtaking lightness.
[ترجمه ترگمان]عمق این کتاب با سبکی نفس‌گیر به دست می‌آید
[ترجمه گوگل]عمیق بودن این کتاب با نوردهی خیره کننده ای به دست می آید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He pretended profundity by eye - beamings at people.
[ترجمه ترگمان]اون به مردم فکر می‌کرد که عمق چشم مردم رو جلب کرده
[ترجمه گوگل]او گمانه زدگی عمیق توسط مردم - چشم انداز
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He lacked profundity and analytical precision.
[ترجمه ترگمان]او precision عمیق و تحلیلی نداشت
[ترجمه گوگل]او فاقد دقت و دقت تحلیلی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He impressed his audience by the profundity of his knowledge.
[ترجمه ترگمان]او تحت‌تاثیر دانش و دانش او قرار گرفت
[ترجمه گوگل]او تحت تأثیر عمیق دانش خود قرار گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف profundity

عمق (اسم)
depth , profundity , profoundness
ژرفا (اسم)
depth , profundity

معنی کلمه profundity به انگلیسی

profundity
• deepness, reconditeness; abstractness, quality of having deep meaning
• profundity is great intellectual depth and understanding; a formal word.
• if you refer to the profundity of a feeling, experience, change, or so on, you mean that it is deep, powerful, or serious; a formal word.
• a profundity is a remark that shows great intellectual depth and understanding; a formal word.

profundity را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

خورشيدوند
درك فكري
درك قلب ، (درك عمق قلب) عاشق
(پرفسور درك عشق قلب)
prof love fathom heart
You know
؟What do i think
To the profundity of your true love
You are the only love you love me
You are my only love
میدانی
به چي فكر ميكنم ؟
به عمق عشق خالصانه ی تو
تو تنها عشقي هستی که مرا دوست دارد
تو تنها عشق من هستی
The depth of pure is love with kindess
عمق عشق خالصانه با مهرباني است

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی profundity
کلمه : profundity
املای فارسی : پرفوندیتی
اشتباه تایپی : حقخبعدیهفغ
عکس profundity : در گوگل

آیا معنی profundity مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )