برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1316 100 1

profusion

/prəˈfjuːʒn̩/ /prəˈfjuːʒn̩/

معنی: فراوانی، وفور، بخشش، اسراف، سرشاری
معانی دیگر: کثرت، زیادتی

بررسی کلمه profusion

اسم ( noun )
(1) تعریف: the state of being profuse.
مشابه: bounty, multitude, opulence, plenitude, plenty, prodigality

(2) تعریف: extravagant expense.
مترادف: extravagance
مشابه: bounty, excess, lavishness, overindulgence, waste

(3) تعریف: an abundant supply or display.
مترادف: abundance, cornucopia, multiplicity
مشابه: amplitude, heap, legion, mass, mountain, multitude, oversupply, plenitude, plenty, plethora, quantity, scad, slew, superfluity, surfeit, ton, volume, wealth

- It was spring, and the garden was bursting with a profusion of daffodils.
[ترجمه ترگمان] بهار بود و باغ پر از گل daffodils بود
[ترجمه گوگل] این بهار بود، و باغ با غنیمت از daffodils غرق شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه profusion در جمله های نمونه

1. a profusion of colorful flowers
وفور گل‌های رنگارنگ

2. The house was overflowing with a profusion of strange ornaments.
[ترجمه ترگمان]خانه مملو از انواع و اقسام وسایل عجیب و غریب بود
[ترجمه گوگل]خانه با طیف وسیعی از زیور آلات عجیب و غریب پر شده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The Dart is a delightful river with a profusion of wild flowers along its banks.
[ترجمه ترگمان]رودخانه Dart رودخانه delightful است با انبوهی از گل‌های وحشی در طول ساحل
[ترجمه گوگل]دارت یک رودخانه لذتبخش است که از گلهای وحشی در کنار بانکهایش برخوردار است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The weeds grew in wanton profusion.
[ترجمه ترگمان]علف‌های هرز رشد کردند
[ترجمه گوگل]علف های هرز در غل و زنجیر خیره شده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. I was remarking on the recent profusion of books and articles on the matter.
[ترجمه ترگمان]درباره رشته‌های مختلف کتاب‌ها و اشیا مختلف تو ...

مترادف profusion

فراوانی (اسم)
plenty , aboundness , abundance , affluence , redundancy , profusion , amplitude , exuberance , ampleness , plenitude , great supply , lavishness , redundance , plentifulness , plentitude , superabundance
وفور (اسم)
abundance , affluence , profusion , wealth , bounty , exuberance , luxuriance , plenitude , lavishness , plurality , pluralism , opulence , plentitude , rout , superabundance
بخشش (اسم)
release , present , profusion , forgiveness , remission , remittal , bounty , tip , grant , grace , boon , pardon , gift , generosity , mercy , baksheesh , bakshish , benefaction , beneficence , bestowal , munificence , largess , pity
اسراف (اسم)
profusion , squander , dissipation , prodigality , improvidence
سرشاری (اسم)
profusion , fullness , plenitude

معنی کلمه profusion به انگلیسی

profusion
• plentifulness, abundance; numerousness, plurality; wasteful spending, squandering; lavishness, excess
• if there is a profusion of something or if it occurs in profusion, there is a very large quantity of it; a formal word.

profusion را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

یوسف صابری
فراوانی
Abundance

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی profusion
کلمه : profusion
املای فارسی : پرفوسین
اشتباه تایپی : حقخبعسهخد
عکس profusion : در گوگل

آیا معنی profusion مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )