انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

96 887 100 1

بررسی کلمه proliferation

اسم ( noun )
• : تعریف: the act or process of proliferating.

- The leaders signed a treaty to prevent the proliferation of nuclear weapons.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] این رهبران یک معاهده برای جلوگیری از تکثیر سلاح‌های هسته‌ای امضا کردند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] رهبران امضاء یک معاهده برای جلوگیری از گسترش سلاح های هسته ای
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

واژه proliferation در جمله های نمونه

1. Nuclear proliferation has returned to centre stage in international affairs.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تکثیر هسته‌ای به مرحله مرکزی در امور بین‌الملل بازگشته است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تسلیحات هسته ای به مسائل بین المللی بازگشته است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. The past two years have seen the proliferation of TV channels.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]دو سال گذشته شاهد گسترش کانال‌های تلویزیون بوده‌ایم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]دو سال گذشته شاهد گسترش کانال های تلویزیونی بوده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. This indicates that the stimulation of cell proliferation may not be the only factor in ulcer healing by sucralfate.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این نشان می‌دهد که تحریک تکثیر سلولی ممکن است تنها عامل ترمیم زخم توسط sucralfate باشد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این نشان می دهد که تحریک سلول تکثیر ممکن است تنها عامل در بهبود زخم توسط سوکرالفت نیست
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. The proliferation of the colorectal lines was unaffected by histamine.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]گسترش خطوط colorectal توسط هیستامین تحت‌تاثیر قرار نگرفته است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تکثیر خطوط کولورکتال توسط هیستامین تحت تاثیر قرار نگرفت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. CsA prevents T-cell proliferation by blocking the calcium-activated pathway leading to interleukin-2 transcription.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]csa با مسدود کردن مسیر فعال شده کلسیم منجر به نسخه‌برداری از سلول‌های T - ۲ می‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]CsA از طریق مسدود کردن مسیر فعال شده با کلسیم منجر به تکثیر سلول T می شود که باعث رونویسی اینترلوکین-2 می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. We are sick and tired of the proliferation of guns.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ما بیمار هستیم و از تکثیر سلاح خسته شده‌ایم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ما از گسترش اسلحه خسته ایم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. Where will this proliferation of athletics end?
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این گسترش ورزش کجا پایان خواهد یافت؟
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این تکثیر ورزشی به کجا خواهد رسید؟
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. The proliferation of these diminutive shows will soon be in inverse proportion to the theatres still open to receive them.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]گسترش این نمایش‌های کوچک به زودی در نسبت معکوس به تئاترها خواهد بود که باز پذیرای آن‌ها خواهند بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]گسترش سریع این نمایشهای کوچک به زودی در مقایسه با تئاترهایی که هنوز هم برای دریافت آنها باز است، در معرض بازگشت هستند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. Small businesses were encouraged, which brought a rapid proliferation of small privately-owned restaurants and shops on the city streets.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]شرکت‌های کوچک تشویق شدند، که باعث گسترش سریع رستوران‌ها و فروشگاه‌های خصوصی در خیابان‌های شهر شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]کسب و کارهای کوچک تشویق شدند که باعث گسترش سریع رستوران ها و مغازه های خصوصی در خیابان های شهر شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. Neither in Feyerabend's image of theory proliferation nor in Kuhn's paradigm shifts is there any simple model of progress.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]نه در تصویر Feyerabend از تکثیر نظریه و نه در تحولات انگاره Kuhn هیچ مدل ساده‌ای از پیشرفت وجود ندارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در تصویر فایرابند از ترویج تئوری و نه در شیفت پارامترهای کوهن، هیچ مدل ساده ای از پیشرفت وجود ندارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. Suddenly nuclear proliferation became a high-priority concern in Washington.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ناگهان گسترش سلاح‌های هسته‌ای به یک نگرانی بسیار مهم در واشنگتن تبدیل شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ناگهان گسترش تسلیحات هسته ای در واشنگتن نگرانی اولویت بندی شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. Gastrointestinal epithelial cell proliferation is influenced by many hormonal, paracrine, and intraluminal agents.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تکثیر سلول‌های اپی تلیال Gastrointestinal توسط بسیاری از عوامل هورمونی، paracrine و intraluminal تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تکثیر سلول های اپیتلیال دستگاه گوارش تحت تاثیر عوامل زیادی از جمله هورمونی، پاراآرین و اینترلوامین قرار دارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. The proliferation of this literature has so simplified going into our wilderness areas that readers are literally taken by the hand.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]گسترش این ادبیات به طور کامل به مناطق بیابانی ما که خوانندگان آن را به صورت تحت‌اللفظی به دست گرفته‌اند، تبدیل شده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]انتشار این ادبیات ساده شده است به مناطق بی نهایت ما که خوانندگان به معنای واقعی کلمه توسط دست گرفته شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. The mean proliferation indices within compartments were nearly identical for both assays.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]شاخص‌های تکثیر متوسط در داخل محفظه تقریبا برای هر دو سنجش مشابه بودند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]میانگین شاخص های تکثیر درون محفظه ها برای هر دو آزمون تقریبا یکسان بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. Regional conflicts - along with the proliferation of missiles and nuclear, chemical and biological weapons - present growing dangers.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]درگیری‌های منطقه‌ای - همراه با گسترش موشک‌ها و سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی و بیولوژیکی - در حال رشد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]درگیری های منطقه ای - همراه با گسترش سلاح های هسته ای، شیمیایی و بیولوژیکی - در حال افزایش خطرات در حال افزایش است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف proliferation

تکثیر (اسم)
increase , propagation , reproduction , multiplication , duplication , proliferation , pullulation
ازدیاد (اسم)
proliferation , plethora

معنی کلمه proliferation به انگلیسی

proliferation
• rapid multiplication, rapid reproduction; prosperity, rapid growth, instance of thriving

proliferation را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی proliferation

شایسته ١٢:١٣ - ١٣٩٧/٠٣/٣١
بهره وری- بهره گیری
|

ebitaheri@gmail.com ١٧:٢٣ - ١٣٩٧/٠٦/٢٩
گسترش ، افزایش
|

حامد ١٩:٢٤ - ١٣٩٧/١١/٢٥
1. افزایش سریع چیزی در تعداد یا مقدار (rapid increase in the number or amount of something)
۲. بازتولید سریع یک سلول، عضو یا ارگانیسم (rapid reproduction of a cell, part, or organism)
۳. مقدار بسیار زیاد از چیزی (a large number of something)
|

پیشنهاد شما درباره معنی proliferationنام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی proliferation
کلمه : proliferation
املای فارسی : پرلیفرتین
اشتباه تایپی : حقخمهبثقشفهخد
عکس proliferation : در گوگل


آیا معنی proliferation مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 96% )