برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1283 100 1

proper

/ˈprɑːpər/ /ˈprɒpə/

معنی: شایسته، مناسب، مطبوع، بجا، بموقع، مخصوص، چنانکه شاید و باید
معانی دیگر: درخور، فراخور، (با: to) معمول، طبیعی، ویژه ی، درست، صحیح، زیبنده، به تمام معنی، دو آتشه، فقط خودش، به تنهایی، خود، (انگلیس) کامل، بی بروبرگرد، قشنگ، خوش قیافه، درست و حسابی، حسابی، (دستور زبان) خاص، (ریاضی) سره، محض، حقیقی، (دعا و غیره) ویژه ی ایام بخصوص، دعای ویژه، (محلی) کاملا، سرتاسر، تمام و کمال، مربوط

بررسی کلمه proper

صفت ( adjective )
مشتقات: properness (n.)
(1) تعریف: suitable to the purpose or circumstances; appropriate.
مترادف: appropriate, apt, fitting, meet
متضاد: abusive, improper, inappropriate, wrong
مشابه: advisable, applicable, apposite, apropos, comely, done, due, expedient, fit, legitimate, possible, right, suitable, tasteful

- the proper clothing for the occasion
[ترجمه ترگمان] لباس مناسب برای این بار تهیه کند،
[ترجمه گوگل] لباس مناسب برای مناسبت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: according with established methods, conventions, or rules; correct.
مترادف: conventional, correct, decorous, formal, orthodox, right, seemly
متضاد: abusive, improper, unconventional
مشابه: decent, fair, legitimate, reputable, respectable, rightful, routine, tasteful, true

(3) تعریف: behaving with excessively refined manners.
مترادف: fastidious, formal, genteel, stiff
مشابه: courteous, dignified, elegant, polished, polite, prim, refined, respectable, squeamish, tasteful

(4) تعریف: in the strictest sense of the term (usu. used after the term itself).

- not New York City but Manhattan proper
...

واژه proper در جمله های نمونه

1. Howard Hughes owned numerous businesses and most of them prospered.
هاوردهیوزتجارت های زیادی داشت و در بیشتر آنها موفق بود

2. No one should prosper from the misfortunes of his or her friends.
هیچکس نبایستی با بدبیاری های دوستانش، پیشرفت کند

3. The annual report showed that the new business was prospering.
گزارش سالانه نشان می داد که تجارت جدید رونق گرفت

4. proper clothing for a funeral ceremony
لباس مناسب مجلس ختم

5. proper conic
مخروط سره

6. proper education will bring out her latent talents
آموزش درست استعدادهای نهفته‌ی او را آشکار خواهد کرد.

7. proper fraction
کسر کوچکتر از واحد

8. proper irrigation can transform barren lands
آبیاری درست می‌تواند زمین‌های بی حاصل را دگرگون کند.

9. proper medical care
درمان پزشکی مناسب

10. proper modesty
حجب و حیای زیبنده

11. proper noun
اسم خاص

12. proper pronunciation
تلفظ صحیح

13. a proper gentleman
...

مترادف proper

شایسته (صفت)
able , good , qualified , apt , fit , worthy , competent , proper , sufficient , suitable , meet , apropos , befitting , intrinsic , seemly , becoming , deserving , meritorious
مناسب (صفت)
appropriate , apt , fit , adequate , proper , suitable , acceptable , convenient , fitting , accommodative , relevant , correspondent , meet , acey-deucy , feat , moderate , adaptable , favorable , propitious , apposite , expedient , reasonable , applicable , applicatory , befitting , opportune , assorted , becoming , condign , idoneous , comformable , consentaneous
مطبوع (صفت)
good , proper , pleasant , handsome , agreeable , graceful , scrumptious , sweet , exquisite , dainty , lovesome , placable , toothsome , sapid , issued , typed , printed
بجا (صفت)
proper , right , fitting , just , apposite , timely , apropos , opportune , well-timed
بموقع (صفت)
proper , fitting , timely , apropos , opportune , seasonable , punctual , pat , well-timed , forehanded
مخصوص (صفت)
proper , express , private , specific , special , particular , peculiar , especial
چنانکه شاید و باید (صفت)
proper

معنی عبارات مرتبط با proper به فارسی

صفت مرکب از اسم خاص
جامه شایسته، جامه زیبا
کسر سره، کسر حقیقی، کسر صحیح، کسر متعارفی
اسم خاص
مناعت
(ریاضی) زیر مجموعه ی سره، زیر مجموعه، سره
معماری بمعنی واقعی کلمه، معماری واقعی
چین خاص

معنی proper در دیکشنری تخصصی

proper
[برق و الکترونیک] مناسب
[نساجی] مناسب - کامل - مطبوع
[ریاضیات] حقیقی
[ریاضیات] درست به اندازه ی مورد نیاز
[کوه نوردی] حمایت مستقیم
[برق و الکترونیک] حالت مناسب
[زمین شناسی] غار مناسب - غاری که برای واردشدن یک شخص به اندازه کافی بزرگ است.
[ریاضیات] رده ی سره
[ریاضیات] مخروط سره، مخروط ناتبهگون
[ریاضیات] امتداد خاص
[حسابداری] افشای مناسب
[ریاضیات] قضیه شرطیه منفصله حقیقه
[ریاضیات] مقسوم علیه واقعی صفر
[معدن] گرد و غبار (تهویه)
[ریاضیات] حقیقی گویا

معنی کلمه proper به انگلیسی

proper
• correct; suitable; just; complete (slang)
• you use proper to describe things that you consider to be real and satisfactory.
• the proper thing is the one that is correct or most suitable.
• if you say that a way of behaving is proper, you mean that it is the accepted way of behaving according to the standards or conventions of a particular group or society.
• you can add proper after a word to emphasize that you are referring to the main, central, and most important part of a place, event, or object in order to distinguish it from other things which are not regarded as being important or central to it.
proper allocation
• fair distribution; correct distribution
proper authorization
• suitable certification
proper consideration
• fair consideration, appropriate compensation
proper disclosure
• obligation to reveal all that is demanded, obligation to report
proper dress
• appropriate clothing, modest clothing, proper clothing
proper fraction
• fraction whose top number is smaller than the bottom
proper management
• situation in which everything is being managed in a correct manner
proper name
• first name
proper noun
• (grammar) type of noun used for specific things (names of people, places or unique items)
• in grammar, a proper noun is a noun which refers to a particular person, place, or institution. proper nouns begin with a capital letter.
proper rhyme
• rhyming of two consonants and a vowel (poetry)
a ...

proper را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زئوس
مناسب
سروش صمدی
در آناتومی: سره، حقیقی، عضو یا ناحیه ای بخصوص بدون اجزای مجاور
شکوفه
سره
tinabailari
درست ، مناسب
every thing was in its proper place
هر چیزی در جای مناسب خودش بود ✝️
میلاد علی پور
آنطور که باید، مطابق انتظار
بُوُلی های کوی حجتِ بهبهان
برابر (معادل) واژه پراپِر (proper)، در گویش بهبهانی می شود؛ �تَیار� = شایسته، کامل، مناسب، درخور، فراخور، زیبنده، به تمام معنی، قشنگ، خوش قیافه، درست و حسابی
mohamadda333

مناسب شایسته
she is proper case for proposal🤭😬

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی proper
کلمه : proper
املای فارسی : پرپر
اشتباه تایپی : حقخحثق
عکس proper : در گوگل

آیا معنی proper مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )