برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1352 100 1

protozoa

واژه protozoa در جمله های نمونه

1. Giardia lamblia is a protozoa, a single-celled animal, responsible for one of the most prevalent parasitic diseases in the world.
[ترجمه ترگمان]Giardia lamblia یک حیوان تک‌سلولی است که مسئول یکی از شایع‌ترین بیماری‌های انگلی در جهان است
[ترجمه گوگل]Giardia lamblia یک پروتوزو، یک حیوان تک سلولی است که مسئول یکی از شایع ترین بیماری های انگلی در جهان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Protozoa are much larger than bacteria or viruses, although still not visible to the naked eye.
[ترجمه ترگمان]Protozoa بسیار بزرگ‌تر از باکتری‌ها و یا ویروس‌ها هستند، اگرچه هنوز برای چشم غیر مسلح قابل‌رویت نیستند
[ترجمه گوگل]پروتوزوها بسیار بزرگتر از باکتری ها یا ویروس ها هستند، هرچند هنوز برای چشم غیر مسلح قابل مشاهده نیستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Biochemical Adaptation in Parasites Parasites - from protozoa to helminths - occupy many environments that have markedly different physical and chemical characteristics.
[ترجمه ترگمان]سازگاری بیوشیمیایی در Parasites Parasites - از protozoa گرفته تا helminths - در بسیاری از محیط‌هایی که به طور قابل‌توجهی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی مختلفی دارند را اشغال می‌کند
[ترجمه گوگل]سازگاری بیوشیمیایی در پارازیتهای انگلی - از پروتوزوئید به کلمینت ها - اشغال بسیاری از محیط ها است که دارای ویژگی های فیزیکی ...

معنی protozoa در دیکشنری تخصصی

protozoa
[خاک شناسی] تک یاختگان جانوری

معنی کلمه protozoa به انگلیسی

protozoa
• phylum comprised of the protozoans, phylum comprised of eukaryotic organisms (usually single-celled) from the kingdom protista
• any eukaryotic organism (usually single-celled) from the kingdom protista

protozoa را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mnfy43
protozoa: پروتوزوآن ها
protozoan: پروتوزوآن
protozoa جمع protozoan است.
پروتوزوآن ها جانور محسوب نشده بلکه جزئی از آغازیان هستند. آغازیان به سه گروه تقسیم میگردند که عبارتند از : پروتوزوآن ها، جلبک ها و آغازیانِ قارچ مانند.
در حالت کلَی تمامی جاندارانی که در کرۀ زمین زندگی میکنند به دو گروه تقسیم میشوند: پروکاریوتها و یوکاریوتها. پروکاریوتها نیز به دو گروه باستانی ها و باکتریها تقسیم میگردند. یوکاریوتها به چهار گروه آغازیان، قارچها، گیاهان و جانوران تقسیم میشوند.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی protozoa مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )