برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1286 100 1

prune

/ˈpruːn/ /pruːn/

معنی: الو، الوبخارا، گوجه برقانی، سیاه آلو، هرس کردن، ساده کردن، اراستن، سرشاخه زدن
معانی دیگر: آلو خشک، آلوبخارا، آلو (ویژه ی خشکاندن)، شاخ و برگ زدن، خشودن، (حشو و زوائد چیزی را) زدن، حذف کردن، مختصر کردن، کوتاه کردن، (به ویژه بودجه) کاستن، تقلیل دادن، (قدیمی) خود را آراستن، آرایش کردن

بررسی کلمه prune

اسم ( noun )
(1) تعریف: the dried or partially dried fruit of any of various common plums.

- Prunes are a good source of fiber.
[ترجمه ترگمان] prunes منبع خوبی از فیبر هستند
[ترجمه گوگل] آلو یک منبع خوب فیبر هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: any of several varieties of plums that dry without spoiling.
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: prunes, pruning, pruned
(1) تعریف: to cut or remove dead or unwanted branches, twigs, or the like from; trim.
مترادف: clip, crop, poll, thin, trim
مشابه: cut, dock, lop, pare, snip, top, truncate

- They pruned the apple trees.
[ترجمه ترگمان] درختان سیب را هرس کردند
[ترجمه گوگل] آنها درختان سیب را قطع کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to cut off or remove, as unwanted or superfluous branches from a tree.
مترادف: clip, lop, thin, trim
مشابه: amputate, crop, cut, dock, remove, sever, snip, truncate
...

واژه prune در جمله های نمونه

1. to prune a tree
شاخ و برگ زدن یک درخت

2. to prune down an essay
مقاله‌ای را کوتاه کردن

3. we must prune this story of its repetitions
باید نکات تکراری این داستان را حذف کنیم.

4. the republicans want to prune the welfare budget
جمهوری‌خواهان می‌خواهند بودجه امور رفاهی را کاهش دهند.

5. You have to prune a bush if you want fruit.
[ترجمه ترگمان] اگه میوه میخوای، باید بوته رو هرس کنی
[ترجمه گوگل]اگر میخواهید میوه را بخورید، باید بوش را برید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. When should you prune apple trees?
[ترجمه ترگمان]کی باید درخت سیب رو هرس کنی؟
[ترجمه گوگل]هنگامی که باید درختان سیب را بریده بردارید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. I am going to prune this bush down.
[ترجمه ترگمان] میخوام این بوته رو از بین ببرم
[ترجمه گوگل]من قصد دارم این بوش را پایین بیاورم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف prune

الو (اسم)
flame , prune , damson , plum
الوبخارا (اسم)
prune
گوجه برقانی (اسم)
prune
سیاه آلو (اسم)
prune
هرس کردن (فعل)
lop , rogue , pollard , prune
ساده کردن (فعل)
reduce , simplify , prune , vulgarize , streamline
اراستن (فعل)
range , blazon , habit , trim , adorn , decorate , primp , illustrate , apparel , groom , titivate , attire , bedeck , prettify , smarten , bedight , ornament , grace , brave , arrange , fettle , line , equip , array , rank , tidy , perk , deck , inlay , prim , clothe , endue , embroider , prune , stud , indue
سرشاخه زدن (فعل)
trim , lop , pare , crop , prune

معنی کلمه prune به انگلیسی

prune
• dried plum; foolish person, unpopular person (slang)
• cut, chop off; trim tree branches (or shrubs, etc.); reduce, lessen; remove, take away, rid
• a prune is a dried plum.
• when you prune a tree or bush, you cut off some of the branches.
• if you prune something such as a piece of writing, you make it shorter by removing parts of it.
• to prune an organization, its expenditure, or the jobs it provides means to make it smaller by reducing it in size, or by reducing the amount of money it spends.
prune out
• remove unnecessary elements by cutting, cut off, cut back (especially in reference to plants and trees)

prune را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Muhammad
تخصصی ریاضیات: هرس کردن
carolin2006
هرس کردن
سوسن
During teenage years, the brain prunes away any cells that are unused.
در طول دوره نوجوانی، مغز سلول هایی را که بدون استفاده مانده اند از بین می برد.
محمد حسین کریمی
آلو.... آلو بخارا
انگلیسی:plum
گلی افجه
میوه خشک
chemist
در حالت فعلی :هرس کردن
در حالت اسمی :آلو
رضا زکی زاده
خلاص شدن از دست چیزی که بهش نیاز ‌نداری یا‌ نمیخواهی؛ مخصوصا وقتی که با‌کاهش هزینه یا سایز همراه است
ریحانه د
تقلیل دادن/مختصر کردن

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی prune
کلمه : prune
املای فارسی : پرون
اشتباه تایپی : حقعدث
عکس prune : در گوگل

آیا معنی prune مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )