برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1284 100 1

purposefully

/ˈpɜrpəsfəli/ /ˈpɜrpəsfəli/

با داشتن مقصود

واژه purposefully در جمله های نمونه

1. She strode purposefully up to the door and knocked loudly.
[ترجمه ترگمان]او با گام‌های بلند به سمت در رفت و با صدای بلند در زد
[ترجمه گوگل]او به طور هدفمند به سمت درب رفت و با صدای بلند زد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. She strode purposefully up to the desk and demanded to speak to the manager.
[ترجمه ترگمان]او با گام‌های بلند به سمت میز رفت و خواست با مدیر صحبت کند
[ترجمه گوگل]او به طور قاطعانه به سمت میز رفت و خواستار صحبت با مدیر شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He strode purposefully into the room.
[ترجمه ترگمان]او با گام‌های بلند وارد اتاق شد
[ترجمه گوگل]او به طور هدفمند به اتاق رفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He strode purposefully towards the barn.
[ترجمه ترگمان]او با گام‌های بلند به سمت انبار رفت
[ترجمه گوگل]او به طور قاطعانه به طرف انبار رفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه purposefully به انگلیسی

purposefully
• with a purpose, with a goal; definitively, decisively; intentionally, by design

purposefully را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Ali
از روی عمد ، از روی قصد ، عمدا
معادل : Intentionally
مثال :
They didn’t ask is my invitation purposefully
آنها عمدا (از روی قصد) دعوت من را قبول نکردن
حسین رحمانی
هدفمندانه
میلاد علی پور
با قصد و غرض
dehghan
هدفمند
Anitta.hope
هدف

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی purposefully
کلمه : purposefully
املای فارسی : پورپسفوللی
اشتباه تایپی : حعقحخسثبعممغ
عکس purposefully : در گوگل

آیا معنی purposefully مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )