برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1331 100 1

pursuit

/pərˈsuːt/ /pəˈsjuːt/

معنی: تعقیب، دنبال، حرفه، پیشه، پیگرد، تعاقب
معانی دیگر: دنبال گیری، پیگیری، رد گیری، جستجو، طلب، سرگرمی، کار و بار، فعالیت، شغل

بررسی کلمه pursuit

اسم ( noun )
(1) تعریف: the act or process of pursuing.
مترادف: chase
مشابه: follow, hunt, quest, search, stalk, tracking

(2) تعریف: an effort to gain something.
مترادف: hunt, quest, search
مشابه: endeavor, forage, investigation, probe

(3) تعریف: any occupation or pastime.
مترادف: business, career, employment, job, line, occupation, position, profession, trade, vocation, work
مشابه: activity, avocation, calling, hobby, practice

- business pursuits
[ترجمه ترگمان] کاره‌ای تجاری
[ترجمه گوگل] کسب و کار تعقیب
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه pursuit در جمله های نمونه

1. in pursuit of happiness
در جستجوی خوشبختی

2. in pursuit of (something)
به دنبال (چیزی)،در پی چیزی

3. in hot pursuit
از نزدیک در تعقیب

4. in hot pursuit
سخت در تعقیب

5. he wasted his life in pursuit of unworthy causes
او عمر خود را در پی هدف‌های ناشایسته حرام کرد.

6. they urged their horses in furious pursuit
آنها دیوانه‌وار با اسب‌های خود به جلو می‌تاختند.

7. we went into the forest in pursuit of the thief
به دنبال دزد وارد جنگل شدیم.

8. a cat with the dogs in hot pursuit
گربه‌ای که سگ‌ها سخت در تعقیب او بودند

9. Dreams don't abandon a painstaking pursuit of the people, as long as you never stop pursuing, you will bathe in the brilliance of the dream.
[ترجمه ترگمان]رویاها، پی‌گیری دشوار مردم را رها نمی‌کنند، تا زمانی که هرگز پی‌گیری را متوقف نکنید، در درخشش این رویا، حمام خواهید داشت
[ترجمه گوگل]رویاها یک پیگیری دقیق از مردم را رها نکنید، تا زمانی که هرگز متوقف نشوید، درخشندگی رویا را می سوزانید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

مترادف pursuit

تعقیب (اسم)
following , action , chase , pursuit , tailing , continuation
دنبال (اسم)
rear , attachment , pursuit
حرفه (اسم)
mystery , profession , pursuit , avocation , business , vocation , occupation , trade , metier , carrier
پیشه (اسم)
function , craft , mystery , profession , pursuit , vocation , occupation , trade , calling
پیگرد (اسم)
pursuit , prosecutor , explorer
تعاقب (اسم)
pursuit , pursuance

معنی عبارات مرتبط با pursuit به فارسی

(قدیمی) هواپیمای جنگنده (امروزه: fighter)
روانشناسى : پیروى سنج چرخان

معنی pursuit در دیکشنری تخصصی

pursuit
[ریاضیات] تعقیب
[ریاضیات] منحنی تعقیب
[ریاضیات] مسأله ی تعقیب
[ریاضیات] منحنی تعقیب
[آمار] جستجوی تصویر

معنی کلمه pursuit به انگلیسی

pursuit
• chase, hunt; quest, search; occupation, pastime
• your pursuit of something that you want consists of your attempts at achieving it; a formal word.
• the pursuit of an activity, interest, or plan consists of all the things that you do when you are carrying it out; a formal word.
• the pursuit of someone or something is the act of chasing them; a formal word.
• pursuits are activities, especially ones that you do for enjoyment; a formal word.
pursuit of honor
• attempt to gain honor and respect in the eyes of others
lag pursuit
• remaining behind an enemy airplane during a turn
lead pursuit
• remaining in front of an enemy airplane during a turn
police pursuit
• chase by police officers

pursuit را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فرهاد سليمان‌نژاد
هوادار افرطي، بنيادگرا، منزه‌طلب
فرهاد سليمان‌نژاد
در جمع: (طالبان)
sani
در مورد قدرت : دستیابی / در پی - به دنبال - به تبع -
محمد
تعقیب کردن
سعید ترابی
1. به دنبال
2. تعقیب
3. سرگرمی و فعالیت های شخصی
مجید نجفی
مشغولیت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی pursuit
کلمه : pursuit
املای فارسی : پورسویت
اشتباه تایپی : حعقسعهف
عکس pursuit : در گوگل

آیا معنی pursuit مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )