برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1274 100 1

put an end to

/pʊt ən ɛnd tu/ /pʊt ən ɛnd tu/

معنی: خواباندن
معانی دیگر: متوقف کردن، موقوف کردن، به پایان رساندن

واژه put an end to در جمله های نمونه

1. It's time we put an end to plutocracy.
[ترجمه ترگمان]وقتش است که به حکومت اغنیا خاتمه بدهیم
[ترجمه گوگل]وقت آن است که ما به پلوتاکراسی پایان دهیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Only a political solution could put an end to the violence.
[ترجمه ترگمان]تنها یک راه‌حل سیاسی می‌تواند پایان خشونت باشد
[ترجمه گوگل]فقط یک راه حل سیاسی می تواند خشونت را پایان دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Let's put an end to these rumours once and for all.
[ترجمه ترگمان]بذار یه بار دیگه این شایعات رو تموم کنیم
[ترجمه گوگل]بیایید یکبار و برای همه این شایعات را پایان دهیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I flatter myself that this campaign will put an end to the war.
[ترجمه ترگمان]به خودم می‌گویم که این اردو به جنگ پایان خواهد داد
[ترجمه گوگل]من خودم را پراکنده می کنم که این مبارزه به جنگ پایان می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف put an end to

خواباندن (فعل)
stop , suppress , embed , appease , pacify , put to sleep , lull to sleep , cause to sleep , imbed , cause to subside , mollify , put an end to

معنی کلمه put an end to به انگلیسی

put an end to
• stop, end
put an end to it
• ended the matter, finished the business
put an end to the discussion
• ended the argument, ended the discussion, summarized the ideas that had been put forth

put an end to را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

احمدنیا
منسوخ کردن
Dana Ghaffari
پایان دادن
خاتمه دادن
تمام کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی put an end to
کلمه : put an end to
املای فارسی : پوت آن عند تو
اشتباه تایپی : حعف شد ثدی فخ
عکس put an end to : در گوگل

آیا معنی put an end to مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )