برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1262 100 1

put two and two together


(با سنجش جوانب یا محاسبه) به نتیجه ی محرز رسیدن

واژه put two and two together در جمله های نمونه

1. He's inclined to put two and two together and make five ( = make an incorrect guess from what he sees, hears, etc. ).
[ترجمه ترگمان]او تمایل دارد که دو و دو را با هم قرار داده و پنج (= یک حدس نادرست از آنچه می‌بیند، می‌شنود، می‌شنود و غیره)
[ترجمه گوگل]او تمایل دارد که دو و دو را با هم ترکیب کند و پنج (= حدس زدن نادرست از آنچه او می بیند، می شنود و غیره)
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I saw him leaving her house and I put two and two together.
[ترجمه محمد نصر آزادانی] من دیدم او خانه را ترک کرد و این برایم محرض بود
|
[ترجمه ترگمان]من دیدم که اون خونه رو ترک کرد و من دوتا و دوتا رو کنار هم گذاشتم
[ترجمه گوگل]من دیدم که او خانه اش را ترک می کند و من دو تا و دو را با هم قرار می دهم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He's inclined to put two and two together and make five .
[ترجمه ترگمان]او مایل است که دو و دو نفر را کنار هم بگذارد و پنج سال داشته باشد
[ترجمه گوگل]او ...

معنی کلمه put two and two together به انگلیسی

put two and two together
• understand an underlying meaning, comprehend the implied meaning

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زهرا داوودنیا
شصت کسی خبردار شدن
خشایار نوروزی
دودوتا چهارتا کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی put two and two together
کلمه : put two and two together
املای فارسی : پوت توو اند تگتهر
اشتباه تایپی : حعف فصخ شدی فصخ فخلثفاثق
عکس put two and two together : در گوگل

آیا معنی put two and two together مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )