برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
put - up - fight

put up a fight

put up a fight را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عباس نعمتی فر
سرسختانه جنگیدن و مقاومت کردن، مصمم برای رسیدن به موفقیت یا رهایی از یک وضعیت دشوار تلاش کردن

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی put up a fight مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )