برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1283 100 1

quayside

/ˈkiːsaɪd/ /ˈkiːsaɪd/

زمین اطراف بارانداز

واژه quayside در جمله های نمونه

1. Coils of rope lay on the quayside.
[ترجمه ترگمان]بار انداز روی زمین بار انداز دراز کشیده بود
[ترجمه گوگل]کویل طناب در کوچه قرار دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. A large group had gathered on the quayside to see them off.
[ترجمه ترگمان]گروه بزرگی روی زمین بار انداز جمع شده‌بودند تا آن‌ها را ببینند
[ترجمه گوگل]یک گروه بزرگ در کنار ساحل جمع شده بودند تا آنها را ببینند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The ship jarred against the quayside.
[ترجمه ترگمان]کشتی به بار انداز هی بار انداز برخورد کرد
[ترجمه گوگل]کشتی کشتی در برابر ساحل ایستاده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He dropped dead on the quayside.
[ترجمه ترگمان]روی زمین بار انداز افتاد
[ترجمه گوگل]او در کوچه و خیابان مرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5 ...

معنی کلمه quayside به انگلیسی

quayside
• land formation located near a quay
• the quayside is the area at the edge of a quay.

quayside را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Angel
کنار اسکله

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی quayside
کلمه : quayside
املای فارسی : قوایسید
اشتباه تایپی : ضعشغسهیث
عکس quayside : در گوگل

آیا معنی quayside مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )