برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1316 100 1

Reckon on

واژه Reckon on در جمله های نمونه

1. You can always reckon on Jim; he'll never fail you.
[ترجمه ترگمان]تو همیشه می تونی روی جیم حساب کنی؛ اون هیچ وقت تو رو شکست نمی ده
[ترجمه گوگل]شما همیشه می توانید در جیم حساب کنید او هرگز شما را شکست نخواهد داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Can I reckon on you to help?
[ترجمه ترگمان]می تونم به تو کمک کنم؟
[ترجمه گوگل]آیا می توانم به شما کمک کنم؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Don't reckon on going abroad this summer, we may not be able to afford it.
[ترجمه ترگمان]خیال نکن که این تابستان به خارج سفر کنیم، شاید بتوانیم از عهده این کار بر بیایم
[ترجمه گوگل]در تابستان امسال در خارج از کشور نباشید، ما ممکن است قادر به پرداخت آن نیستیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. You can't always reckon on good weather.
[ترجمه ترگمان]تو همیشه نمی‌توانی هوای خوب داشته باشی
[ترجمه گوگل]شما همیشه نمی توانید در آب و هوای خوب حساب کنید
[ترجمه شما] ت ...

معنی کلمه Reckon on به انگلیسی

reckon on
• count on, depend on

Reckon on را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سید محمود حسینی
حداقل انتظار
روی کسی یا چیزی حساب کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Reckon on مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )