برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1315 100 1

Repentance

/rəˈpentəns/ /rɪˈpentəns/

معنی: پشیمانی، ندامت، توبه، اصلاح مسیر زندگی

بررسی کلمه Repentance

اسم ( noun )
مشتقات: repentant (adj.)
• : تعریف: the feeling of sorrow or deep regret for something done in the past.
مترادف: contrition, penitence, regret, remorse
مشابه: guilt, rue

واژه Repentance در جمله های نمونه

1. repentance removes all taints of sin
توبه همه‌ی لکه‌های گناه را می‌زداید.

2. god accepted his repentance
خداوند توبه‌ی او را پذیرفت.

3. the gall of repentance and the joy of faith in god
تلخی توبه کردن و شعف ایمان به خدا

4. prophets from moses downward who preached repentance
پیامبرانی که بعد از موسی مردم را به توبه دعوت می‌کردند.

5. Confession is the first step to repentance.
[ترجمه ترگمان]اعتراف نخستین قدم به توبه است
[ترجمه گوگل]اعتراف اولین قدم برای توبه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The follies of youth are food for repentance in old age.
[ترجمه ترگمان]حماقت‌های جوانان، غذای توبه در سنین پیری است
[ترجمه گوگل]ظلم و ستم جوانان غذا برای توبه در سالمند است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Repentance is good, but innocence is better.
[ترجمه ترگمان]Repentance خوب است، اما بی‌گناهی بهتر است
[ترجمه گوگل]توبه خوب است، اما بی گناه بهتر است
...

مترادف Repentance

پشیمانی (اسم)
penance , rue , regret , compunction , repentance , remorse , contrition , penitence
ندامت (اسم)
rue , compunction , repentance , remorse , contrition , penitence
توبه (اسم)
repentance , contrition , penitence
اصلاح مسیر زندگی (اسم)
repentance

معنی کلمه Repentance به انگلیسی

repentance
• remorse about past events, regret for past actions, sorrow about past occurrences
• repentance is sorrow that you feel for wrong or evil things that you have done; a formal word.

Repentance را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حسن امامی
توبه و پشیمانی
یوسف صابری
توبه
Sincere repentence=توبه نصوح

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی repentance
کلمه : repentance
املای فارسی : رپنتنک
اشتباه تایپی : قثحثدفشدزث
عکس repentance : در گوگل

آیا معنی Repentance مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )